Antik Çağda Büyü İşleri, Büyü Nasıl Yapılır.

Öncelikle bilmemiz gereken Allah’ın izni olmadıkça büyünün her hangi bir tesiri olmaz. Konuda bahsedilen büyü inanışları antik çağdaki insanların batıl inançları olma ihtimali çok yüksektir.

Büyü kelimesini Sumerce “ÉN”, Akatça “šiptu” kelimeleri karşılamaktadır. Malinowski büyüyü, “bir amacın aracı olarak yapılan bir dizi saf pratik eylem” olarak tanımlamaktadır. Büyüler insanlarda gizli manevi güçleri, mucizeye karşı beslenen bilinç dışı umutları ve insanın gizemli olanaklarına duyulan gizli güveni ortaya çıkarmaktadır. Büyü, insan yaşamını tehdit eden durumlar ortaya çıktığında, uzmanlık kazanmış bazı insanların yürüttükleri ve hasta ile tanrı, cin ve melek gibi büyük güçler arasında ruhani ilişkilerin kurulduğu bir takım ayinlerden oluşmaktadır.

Büyünün çok belirgin özellikleri vardır ve belirli prensipler dâhilinde çalışır. Büyü, ayinlerden ve hastalar ile yüksek güçler arasında ilişki kurarak onları icra eden büyü uzmanlarından oluşur. Ayinlerin amacı, tehlikeler söz konusu olduğu durumlarda olumlu bir denge sağlamaktır. Büyü uzmanları uygulayacakları ayinlerin etkinliği ve hitap ettikleri güçler konularında sıradan bir insan tarafından algılanamayan pragmatik bilgi sahibidirler. Ayinin sonucunda ortaya olumlu sonuçlar çıkar ve yeni güçler yaratan alternatif ayinler yapmak suretiyle güç sahibi kötü yaratıklar yok edilebilir Eskiçağ toplumlarında büyü, başlıca iyileştirici özelliği olan “ak büyü” ve kötüleştirici olan “kara büyü” olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kara büyü her zaman mücadele edilmesi gereken bir büyü çeşidi olmuştur. Kara büyücü de lanetlenen insan olarak nitelendirilmiştir. Kara büyü ve ak büyü zıtlığı tarihin bütün dönemlerinde, “iyi” ile “kötü”nün mücadelesi olarak devam ettirilmiştir.

Antik çağda  büyü geleneğinde de büyüler başlıca “kara büyü” ve “ak büyü” olarak ikiye ayrılmaktadır. Toplum içinde bazı kişilerin ilişki kurdukları doğaüstü güçler sayesinde insanlara kara büyü yaptıklarına inanmışlardır. Bu inançlarla dolu olan Mezopotamyalılar hastalıkların, habis ruhların insana sahip olmasından ve kötü cinlerin insan vücudunu zapt etmesinden kaynaklandığını düşünmüşlerdi. Ayrıca, hastalığın sebebinin bir tanrının öfkesi olduğu da hayal edilmiştir. Eğer hastalığın nedeni bir tanrının öfkesi ise bu öfkenin yatıştırılması gerektiğine inanılmıştır. Örneğin her Babilli’nin dua ettiği ve adaklar sunduğu kişisel tanrı ya da tanrıçaları mevcuttur. Bu tanrıların kişiyi iblislere ve kötü ruhlara karşı koruduğu düşünülmüştür. Bu sebeple de koruyucu muskalar takılmış ve görevleri büyü sözlerini söylemek ve kötülükleri kovmak olan rahipler ((wašipu1, mašmašu2) ayinler düzenlemişlerdir. Tanrı Ea/Enki iyi büyü ve dua sanatının kaynağı olarak düşünülmüştür. Şayet “kara büyü” yapılmışsa, hastanın iyileşmesi için bu büyünün etkisinin belli metotlarla ortadan kaldırılması gerekmiştir. Kara büyünün etkisini ortadan kaldırılarak, kötü ruhların insan vücudundan kovulmasını sağlayacak olanın ise “ak büyü” olduğunu kabul etmişlerdir. Bu sebeple de hastalıkları sihirle ya da efsunla tedavi etmeye çalışmışlardır.

Kara büyü ya da cadılık, Eski Mezopotamya’nın gündelik yaşamının önemli parçasını oluşturmuştur. Cadılık zararlı etkileri sebebiyle resmi olarak yasaklanmış ve büyücüler kanunen cezaya tabi tutulmuşlardır. Büyücülük yapanların erkeklerden ziyade kadınlar olduğu anlaşılmaktadır. Orta Asur Kanunları’nın 347. maddesine göre, ister bir kadın, isterse erkek olsun büyü yaparsa ve büyü elinde yakalanıp, büyü yaptığı ispat edilirse ölüm cezası verilmiştir. Ur-Nammu Kanunları’nın4 10. maddesinde bir kişi büyücülükle itham edilirse Nehir Tanrısı’nın5 yargılamasına götürüleceği hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde Hammurabi Kanunları’nın6 2. maddesinden de büyücülere su ordali cezası uygulandığı görülmektedir.

Büyü Çeşitleri, Ritüeller ve Büyüden Korunma Yöntemleri

Mari Krallık Arşivlerinden elde edilmiş bir grup mektup içerisinde bulunan bir belge, kara büyü ve buna uygulanan cezai yaptırım konusunda oldukça ilginç bilgiler içermektedir. Hanat eyaletinin valisi Meptûm tarafından Mari kralına gönderilmiş olan ARM XXVI, 253 numaralı belgede, Hammî-Epuh adındaki genç bir çocuğa büyü yapmakla suçlanan Mârat-İštar adında bir genç kızın davasından söz edilmektedir. Mâratİštar’ın annesi, kızının yerine nehir sınavından geçmek zorundadır. Meptûm, bu annenin kızını aklamak için ettiği yemini ve bu sınavın her iki kadın için yol açtığı üzücü sonucu şöyle dile getirmiştir:

“Kadına şu sözler söyletildi: ‘Yemin ederim ki kızım Mârat-İštar, Dâdiya’nın oğlu Hammî-Epuh’a büyü yapmadı. Ne kapıdan ne başka bir yerden eve büyülü çöp attı ne de Dâdiya’nın oğlu Hammî-Epuh’a onunla yaptığı ekmek, yemek, bira ya da başka bir şeyi yedirip içirdi.’ Bu sözler söylettirildikten sonra, kadın tanrının [nehrin] içine düştü ve öldü. Söylediklerini kanıtlayamadı. Çocuk, böylece büyüden kurtulmuş oldu”

Metinden anlaşıldığına göre, Mârat-İštar genç adama yemeklerini yapsın diye verdiği oduna büyü yapmıştır. Muhtemelen, bu odunu yakmakla kötü büyünün onun yediklerine geçerek, onu hasta ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, tanrısal yargılamanın suçluyu ortaya çıkarıp cezalandırmakla kalmadığı, aynı zamanda mağduru da sıkıntısından kurtardığı anlaşılmaktadır.

Büyü bozma geleneklerinden en iyi bilineni yakmak anlamına gelen “maqlu büyü”dür. Her büyü tarzına göre çeşitli figürler mevcut olup, bunlar “terra kotta” denilen pişmiş topraktan, yağ veya balmumu gibi maddelerden yapılmışlardır. Büyü uygulaması yapılırken bu figürler ya yakılmış ya da eritilmişlerdir. Bu işlem sırasında bunlar nasıl eriyip yok oluyorsa, yapılmış olan büyü de öyle yok olsun denmiştir. Büyüyü bozmadan önce yapılmış olan büyünün mahiyetinin bilinmesi gerekmektedir. Büyülenmiş bir kimse büyüyü bozmak için birçok usul kullanmıştır. Onun yaptıkları bilinmediği için büyücülerin artık yapılana etki edemeyeceğine inanılmıştır. Büyüyü bozacak insan yaptığı şeylerin gizli kalması için gece ve yer altı tanrılarına başvurmuştur. İkinci olarak başvurulan çare ise büyücüleri Zaban şehrine göndermek veya sırları öğrenmemeleri için onların gelmelerini engellemek olmuştur. Bu sebeple de gece tanrılarına hitap eden dua okunmuştur. Maqlu büyü, küçük küçük büyü sözleri ile ona ait ritüellerden oluşmaktadır. Dua ile başlayıp; rica, iyi temenni ve teşekkür ile sonlandırılır. Her ritüelin sonunda hangi malzemenin kullanıldığı kaydedilmiştir. Büyü ameliyesi için yemin eden, yemine tabi tutan ve yemin hamisi olmak üzere üç şahıs gereklidir.

Maqlu büyü ritüelinin asıl teması olan yakma eylemini KAR 80 numaralı büyü metninde görmekteyiz. Büyüyü ya da kötülüğü yapan kişinin heykeli hazırlanmış ve büyücü kadını temsil eden heykelin üzerine balık yağı serpilerek yakılmıştır. Kasitler döneminden kalma bir maqlu büyünün 75-86. satırlarında yakılan heykelin, büyü yapan kadın ve erkekler olmak üzere kimleri temsil ettiği sayılmaktadır. Metnin 110-116. satırlarında da Ateş Tanrısı Girru’ya hitap edilerek, büyücülerin yakılması, düşmanın yok edilmesi ve kötülüğün çabuk giderilmesi istenmiştir.

İyileştirici büyülerden içerik açısından en ilginç olanlardan birisi de Babil büyü geleneklerinden olan “šurpu”dur.  7 Šurpu kelime anlamı olarak maqlu büyü ile aynı olsa da ikisi arasında bazı farklar mevcuttur. Farber’e göre; maqlu büyü, büyücünün figürünini yakarak yok etmeyle ilgiliyken šurpu büyü, suçlu olan kurbanın arındırılması olarak tanımlanabilir. Šurpu, büyücüden yardım isteyen kişinin hangi eylemiyle tanrıları kızdırdığını bilmediği durumlarda uygulanmıştır. Bu hastalar, büyücüye endişeli, uykusuz olduğu durumlarda ya da şiddetle titrediği, ağzının köpürdüğü, dilinin tutulduğu ve baş ağrısı çektiği zamanlarda başvurmuşlardır. Bu ayinde muhtemel bütün günahlar, büyü güçlerini uyandıran yeminin etkileri de dâhil olmak üzere ayrıntılarıyla sayılmıştır. Ayinin “yakma” bölümünde ise hasta olan kişi ateşin içine bir soğan, bir demetten toplanmış hurma ya da hasır atmıştır. Bu sırada büyücü de dua okuyarak, kişinin işlemiş olduğu günahlar ayin sırasındaki performansıyla karşılaştırılmıştır. En sonunda büyücü ateşi söndürmüş ve böylece günahların yok edildiğine inanılmıştır.

Bir šurpu büyüsü metninin 1-3. satırlarında ritüel için hazırlanan ateşin etrafına undan yapılmış büyülü çember oluşturulduğu görülmektedir. Ayrıca kötü demon utukku’nun unla yapılmış büyüsünün çözülme metni olan iki dilli (Sumerce ve Akatça) büyü metninde de undan yapılmış çember oluşturulmuştur. Metnin 27-29. satırlarında: “Tanrı Nisaba’nın unundan yapılmış büyü çizgilerini, onun başı geçiyor, Nisaba’nın ağı (onu) bağlasın” ifadesi geçmektedir

Yukarıdaki anlatımlarda görüldüğü üzere, Mezopotamya’da büyü ayinlerinde yere bir miktar un serperek büyülü çember oluşturulmuştur. Hasta hareket edemeyecek durumdaysa, hastanın yatağı büyülü bir çemberle çevrilmiştir ve ayin bu çemberin içinde gerçekleştirilmiştir. Büyülü heykelciklerin de bir un çemberiyle çevrildiği durumlar olmuştur. Çemberin, bazı ifritleri engelleyecek kadar güçlü olduğu ve yorumlarda bazı koruyucu ilahları temsil ettiği belirtilmiştir. Ayrıca bazı ayinlerde, kötülükleri kovma amacıyla bir kapının sağı ve soluna beyaz veya koyu renk kireçle bir büyülü çember çizilmiştir (Black ve Green, 2003: 54-55). Ayrıca, bir hastaya büyü yaptığı düşünülen büyücünün resmedilmesinde kullanılmış olması da muhtemeldir. Nitekim büyünün etkisini ortadan kaldırmak için yapılan ayinlerde kullanılan heykelciklerin undan yapılmış olanları mevcuttur.

Mezopotamya toplumları doğum anını kolaylaştırmak için de büyüye başvurmuşlardır. Kt. 90/k 178 numaralı belge iki adet büyüyü içermektedir. Bunlardan ilki Ay Tanrısı Sin’in ineğine benzetilen, doğum aşamasındaki bir anneye yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Diğeri ise yeni doğan bebeklerin yakalandığı sarılık hastalığına karşı düzenlenmiştir. Kt. 90/k 178’in ilk satırları şöyledir: “İnek, o bir inek, arahtum, o bir arahtum. Çabucak hamile kalır, çabucak doğurur. Su onun ağzından çabucak dökülür”. Sultantepe8 tabletleri arasında bulunmuş olan 241. belge de doğum anını
kolaylaştırmak için yapılmış büyüyü içermektedir.

Ayrıca doğumla ilgili olarak, gerek düşüklerin gerekse beşik ölümlerinin nedeni Lamaštu adlı ifrite atfedilmiştir. Hamile bir kadının evine sızarak, bebeği öldürmek için kadının karnına yedi defa dokunduğu veya çocuğu sütnineden kapıp kaçırdığı düşünülmüştür. Lamaštu’ya karşı alınan büyüsel önlemler, hamile kadının bronz bir pazuzu başı takmasını içeriyordu. Lamaštu’yu uzak tutmak için ona yaratık ve nesne sunumları yapılmıştır. “Lamaštu levhaları” denilen metal veya taştan levhalar da koruyucu amaçlı kullanılmıştır. Bu levhalarda Lamaštu, Pazuzu tarafından yeraltı dünyasına geri gitmeye zorlanırken betimlenmiştir. Ayrıca akrep kuyruklu olarak gördüğümüz Pazuzu heykelleri veya tılsımları, boyunda taşımanın yanı sıra yatak odasında bulundurulmak suretiyle Lamaštu’nun tehlikelerini önlemek için kullanılmışlardır. Kültepe kazılarında bulunmuş olan BIN 4, 126 ve Kt. 94/k 821 numaralı belgeler Lamaštu’ya karşı yapılmıştır. Kt. 94/k 821 numaralı belge günümüz muskalarına benzer bir şekle sahip olan tabletin üst kısmında delikli bir çıkıntı bulunmaktadır (Resim-3). H. Erol’a göre, hastanın iyileşmesine yardımcı olması amacıyla ya da evdeki kötü ruhu kovmak için odanın duvarına asılmış olmalıdır.

Muska şeklinde yapılmış olan tabletin 1-22. satırlarında şunlar kayıtlıdır:

“O (Lamaštum), öfke ve korku veren, kötülüklerin tanrıçası, dişi kurt, Tanrı Anu’nun kızıdır. O sazlıkların/ağılların içinde yaşar ve (buraların) içi onun sığınağıdır. Hareketli genç adamı yakalar. Yeni doğmuş erkek bebekleri hasta eder. Küçükbaş hayvanlara zarar verir. Büyü, cenin suyu içilmesidir. Büyü benim değildir. Büyülerin efendisi Ninkil’in büyüsüdür. Nikarrak (bunu) biliyor. Ben ondan aldım.”

Baş ağrısını ve bir iltihabı yenmek için yazılmış bir büyüde de yine Lamaštu’yu görmekteyiz. Metinde şu ifadeler geçmektedir: “Anu’nun kızı Lamaštu… Başa vuran, ateşi alevlendiren hançer; tüylerle kaplı tanrıça… Tanrıların adına, tanrılar tarafından yaptıkların engellensin ve gökyüzündeki kuş gibi uçup git!”. Ayrıca Sultantepe’de bulunmuş olan büyü metinleri arasında da benzer bir belge mevcuttur. 177. numaralı vesika baş ağrısı ve diğer ağrılara karşı yapılmış Sumerce büyü metnidir.

Diğer taraftan Eski Mezopotamya’da bilinen pek çok bitkisel ilaç ve bazı cerrahi yöntemler olmasına rağmen hastalıkların nedenleri anlaşılamamıştır. Hastalıklar çoğunlukla günahların cezası olarak düşünülmüş ve tanrıların veya tanrının temsilcisi olarak çalışan ifritlerin işi olarak değerlendirilmiştir. Bazı hastalıklar nedeni olduğu düşünülen tanrı ya da ifriti9 işaret edecek şekilde tanımlanmıştır. Oates’ten nakledeceğimiz bir bölümde bunu açıkça görebiliyoruz. İlgili bölümün çevirisi şöyledir:

“Eğer hasta başım başım diye bağırıyorsa, bu bir tanrının işidir. Eğer dişlerini gıcırdatıyor ve elleri ayakları titriyorsa, sebep tanrı Sin’dir; hasta ölür.”

Mezopotamya insanı bu ifritlerden korunmak ya da belirli günahkâr eylemlerin etkilerini yok etmek için büyüye başvurmuşlardır. Asurbanipal Kütüphanesi’ndeki Akatça metinlerin önemli bir parçasını, kötülükten korunma amacıyla yazılmış efsunlar ve kötülük kovucularının kullandıkları yazmalar oluşturmaktadır.

Kötülük kovma (namburbi) törenlerinde temel amaç kötülüğün aktarımıdır. Kötülük kovmanın başarıya ulaşması için ilk taşıyıcı ile onun kötülüğü devrettiği kişi arasında, temasla ya da benzerlikle sıkı bir bağ kurulması zorunludur. Kötülüğü taşıdığı düşünülen çoğunlukla bir madde olmuştur. Bu sebeple genellikle kilden, hamurdan, balmumundan, içyağından ve odundan heykelcikler kullanılmıştır. Kötülüğü yıkamak ya da silmek, onu sulara gömmek ve ortadan kaldırmak için su kullanılmış, ateş kullanılarak yakılmış, ifritten gelen ya da gelmeyen kötülüğü uzaklaştırmak amacıyla “arındırıcı” olarak kabul edilen bitkiler ya da madeni ve hayvansal maddeler kullanılmıştır. Bu zalimlerin geri çekilmesini sağlamak ya da kaçırmak için ritüel duaları yüksek sesle okunmuştur. Dinsel ayinlerde yer alabilmek ya da büyücülüğe karşı yapılan ritüelleri gerçekleştirebilmek için katılımcıların saf olması gerekmekteydi. Çoğu arınma töreninde metaforik bazı eylemler gerçekleştirilmiştir. Yerleri süpürmek ve alana su serpmek, metaforik olarak mevcut alanı arındırır. Tütsünün ve diğer aromaların yanması ise havayı temizler ve metaforik olarak atmosferi arındırır. Katılımcıların banyo yapmaları ve ellerini yıkamaları da vücudu temizler ve kişiyi arındırır. Büyücülük metinlerinde çan çalınmasından da bahsedilir. Mezopotamya’da bulunan en eski çanlar M.Ö. birinci bin yıla tarihlenmektedir ve Asurlulara aittir. Büyücülük metinlerinde kötü ruhları kovmak için çan çalındığından bahsetmektedir. Asurlulara ait bir çan örneğinin üzerinde koruyucu doğaüstü figürler
resmedilmiştir.

Sm. 810 numaralı namburbi ritüelinde yukarıda saymış olduğumuz arındırma eylemlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ritüel bir adamın evine giren ya da etrafında dolaşıp duran garip bir kuşun kötülüğü için yapılmıştır. Uygun günde adam arındırılmakta ve temiz giysiler giymektedir. Sabah erken evin çatısı süpürülür ve saf su serpilir. Ardından sunak oluşturulur ve ekmek çeşitleri ile bal gibi maddelerin sunusu gerçekleştirilir

Rm. 323 numaralı namburbi ritüeli de yine bir adamın evinde uluyan köpeğin kötülüğü için yapılmıştır. Ritüelde, köpeğin bir heykeli yapılmaktadır ve boynuna sedir ağacı yerleştirilmektedir. Daha sonra nehir kıyısına saldan sunak inşa edilmekte ve Tanrı Šamaš’a hitaben büyü ezberden okunmaktadır. Kültepe’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Kt. a/k 611 numaralı büyü metni de kervandaki insanları bir kara köpeğe karşı korumak için yapılmıştır. Ayrıca Sultantepe’de bulunmuş büyü metinlerinden, 64 numaralı belge köpeklere karşı, 63 ise kertenkeleye karşı yapılmış namburbi ritüellerini içermektedir

Sm. 1513 numaralı namburbi ritüeli ise bir yılanın kötülüğünün adama ve adamın evine yaklaşamaması için yapılmıştır. Ritüelde uygun günde adam arındırılmaktadır. Kutsal su kabının içine ılgın, şeker kamışı, tuz, sedir ağacı ve ardıç gibi temizleme özelliği olan maddeler konulmuştur. Daha sonra adam tıraş olur ve muhtemelen kesilen saçları lahannu-vazosuna toplanır. Ağız yıkama seremonisi ile adam arındırılmaktadır. Arındırılma işleminin ardından sunak kurulup, hurma ve un yığını oluşturulmasının arkasından kurbanlar sunulur. Sunular gerçekleştirildikten sonra ev, mašmašu tarafından kutsal su, tütsü ve meşale ile arındırılır

Namburbi ritüelinde kişinin yaşamıyla ilgili ciddi bir tehdit söz konusu olduğunda ise vekil olarak bir hayvan kullanılmıştır. Bugün elimizde bir kişinin yazgısındaki ölümün uzaklaştırılması için Ölüler Tanrıçası Ereškigal onuruna düzenlenmiş tören bulunmaktadır. Törende hasta yatağına gece küçük bir keçiyi almak zorundadır. İkinci gün mezar benzeri bir çukur kazılarak, hasta ile keçi beraber buraya yatırılmıştır. Hasta için odundan, keçi için ise keskin bir metal bıçak kullanılarak, keçinin ve hastanın boğazı kesilir gibi yapılmıştır. Boğazı kesilen keçinin cesedine insan muamelesi yapılarak yıkanmış, kokular sürülmüş ve hastadan alınan giysiler giydirilmiştir. Rahip dua okuyarak, ilgili hastadan söz edermiş gibi “işte öldü” diyerek yası başlatmıştır. Sonrasında öfkesi yatıştırılması gereken Ereškigal onuruna ve hastanın ailesinin ölülerinin ruhuna cenaze yemeği düzenlenmiştir. Ceset gömüldükten ve uygun bir süre yas tutulduktan sonra artık hastanın korkacağı bir şeyi kalmadığı düşünülmüştür

Ritüelde kullanılan nesneler arasında, hayvanın yanı sıra tedavi edici özelliği olan taşlar ve bitkiler de yer almıştır. Ritüelde kullanılan taşlar bir tapınağın altına gömülmüş ve böylece taşların gücünün tapınağa yani tanrıya ulaştığı düşünülmüştür. Ayrıca ritüel metinlerinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz kertenkele, kuş, köpek, yılan gibi hayvanların yanı sıra bot ve nehir isimleri de geçmektedir. Bu durum bazı ritüellerin nehir üzerinde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bir ritüel metninde şu ifade yer almaktadır:

“Eğer bir yılan birisini sararsa, onu aşağıya suya düşür. Yılanın başını bir sepete koy ve yılanı ondan uzağa it. Yılan sepete girdiğinde sepeti suya fırlat..”. Babilliler, kötü güçlerin sebep olduğunu düşündükleri hastalıkların tedavisi için özünü büyüden alan “kötülük kovma” ritüelleri gerçekleştirmişlerdir. Kötülük kovucunun gerçekleştirdiği ve hastalığı ritüel olarak uzaklaştırsın diye verilmiş talimatlar vardır.

Bu talimatlar sırasıyla şöyledir:

1. Hastalığın sunuluşu ve kaynağının hatırlatılması: Hastalık cehennemden gelmiştir ve onu getiren demonlar, koruyucu tanrısı tarafından terk edilen hastayı, hastalıkla sarmışlardır.

2. Tanrıları acındırmak amacıyla hastanın içinde bulunduğu acıklı durum betimlenmiştir.

3. İlacın doğaüstü kökeni belirtilmiştir: Burada amaç, ilacın etkisini garantilemek ve ritüeli yöneten görevlinin ilacı uygularken ancak büyük kötülük kovma ustaları Ea ve Marduk adına hareket edebileceklerini hatırlatmaktır.

4. Dördüncü olarak tedavi uygulanmıştır: Tedavi, Ea’nın Marduk’a verdiği talimatlardan oluşmaktadır ve burada kötülük kovucu Marduk’un yerini alarak, onun işlevini görmüştür. Kötülük kovucuya hastayı iyileştirmesi için verilen talimatın ilk bölümünde, kalın undan yapılmış yedi ekmeğin bronzdan bir iple bağlaması belirtilmiştir. Daha sonra hasta bozkırda ıssız bir yere götürülmüş ve yabani bir akasya ağacının dibinde, onun üzerine “Eridu’nun Formülü” (etkili olduğu düşünülen bir yakarma ya da özel bir dua) okunmuştur. Sonra ekmekler hastanın üzerine sürtülmüş ve yere düşen kırıntılara tükürülmüştür. Burada kötülük kovucuya, onun yakalandığı hastalığı Bozkırların Koruyucu Tanrıçası Ninedenna’ya bildir ki küçük yabani kemirgenlerin koruyucu tanrısı olan Ninkilim, onun hastalığını bu hayvanlara aldırsın talimatı verilmiştir.

5. Son olarak yakarma biçimindeki sözlü ritüel gerçekleştirilmiştir: “Ölülere can verebilen iyileştirici Tanrıça Gula eliyle dokunarak onu iyileştirsin! Ve sen, merhametli Marduk, hasta tamamiyle tehlikeden sıyrılsın diye, onu sıkıntısından kurtaracak formülü söyle!”. Asur ve Babil’de gerçekleştirilen önemli arındırma ritüellerden birisi de bit rimki (Temizliğin Evi) adı verilen törendir. Şehrin dışında kurulan sazdan kulübelerde gerçekleştirilen ve birkaç gün süren bu törenlerde kral için arındırma ritüelleri yapılmıştır. Kötü ruh kovucu din adamı duasını ezberden okurken, kral kulübeye girer. Kral tanrı Šamaš için büyülü sözlerini söylerdi ve kötü ruhun heykelinin göğsü ılgın ağacından10 yapılmış hançer ile delinirdi. Kral ağzını su ve bira ile yıkardı. Daha sonra ağzına aldığı suyu kötü ruhun heykelinin üzerine çıkarırdı. En son olarak heykel gömülürdü.

Diğer taraftan bit rimki ritüelinde suyun arındırıcı etkisinin yanı sıra, uygulandığı nesneye anlam kazandırdığı da anlaşılmaktadır. Bit rimki adı verilen mekânlarda ifritlere ait çeşitli figürünler tükürük ya da suyla kirletilerek, kraldan kötü güçlerin uzaklaştırıldığı düşünülmüştür. Burada insandan çıkan salgının pis olması sebebiyle ifritlerin def edildiği gibi, muhtemelen bir büyü ile serpilen suyun da koruyucu bir etkisi olduğu kabul edilmiştir. Buna benzer diğer arınma ritüelleri ise bit sala’m? (Su Serpme Evi) ve bit meseri (Hapis Evi) törenleridir. Bu törenler kirli madde ya da insanla temas edildiği zaman, insan kontrolünün dışında gelişen deprem ve güneş tutulması gibi durumlarda veya tanrı öfkesinin diğer belirtileri için düzenlenmiştir. Bu ritüellerde su, yağ ve bazı temizleme maddeleri kullanılmıştır. Babilliler günlük hayatlarının pek çok alanında büyüye başvurmuşlardır. Bunlardan birisi de “šaziga” adı verilen ritüeldir. Bu gruba dâhil olan büyüler, karşılık vermeyen bir bireyin sevgisini kazanmak ve erkek partnerlerin cinsel rahatsızlıklarını iyileştirmek gibi durumlarda gerçekleştirilmiştir. Belgelerden, benzer büyülere Asurlular tarafından da başvurulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sultantepe tabletlerinin 280. belgesi cinsel güç için yapılmış büyüyü içermektedir. metin ise hanımı ile kavga etmiş bir adamı geri getirmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca günümüzde de uygulanan bağlama büyüsüne benzer bir belge bulunmuştur. Sultantepe tabletlerinin 237. vesikasında, mavi iplerin düğümlenerek üzerine yedi defa ezberden büyü okunduğu kayıtlıdır.

Mezopotamya’da kötü göze bir diğer ifadeyle nazara karşı da büyüye başvurulmuştur. Kt. 94/k 520 numaralı belge kötü göze karşı yapılmış büyü metnidir. Belge şu satırlarla başlar: “Ey göz, göz! Alulutum göz!… Gerçekten kötü bir illet! Gerçekten alıp götürülmüş uyku! Titreme!…”. Sultantepe’de bulunmuş olan büyü metinlerinden 179. metin kötü göze karşı yapılmış iki dilli bir büyü belgesidir. Ayrıca göz imgesi Mezopotamya’da her zaman kuvvetli bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Suriye’nin kuzey doğusunda yer alan Tell Brak’taki Geç Uruk Dönemi’ne ait “Göz Tapınağı” adı verilen bölgede yapılan kazılarda binlerce küçük göz idolü bulunmuştur. Ne zaman büyü işleviyle kullanılmaya başlandığı açık olmamakla birlikte göz, Erken Hanedanlık Dönemi’nden Yeni Asur Dönemi’ne kadar kullanılmıştır. Mezopotamya toplumlarında kötü rüyaya karşı da büyü uygulandığı görülmektedir. Kötü rüyanın sonuçlarını uzaklaştırmak için yapılan K 13330/KAR 252, III:47 numaralı bir dua şöyledir: “Ey [yakarılan tanrıların adı okunmuyor], (beni tehdit eden) laneti dağıt ve uzaklarda yok et! Rüzgâr düşümde gördüğüm kötü yazgıyı uzaklara götürsün!”. İlgili kişi böyle bir rüya gördüğünde sabah ayağını yere basmadan önce söz konusu duayı okuyarak, orada bol bol şarap içecektir ve daha sonra sadece ayaklarını yere basacaktır.

Böylece rüyasından beklediği kötü yazgının ondan uzaklaştığı düşünülmüştür. Sultantepe tabletlerinin 107. belgesi de kötü rüyalara karşı yapılmış büyü metnini içermektedir. Eski Mezopotamya’da büyünün uygulandığı bir alan da bina inşası sırasındaki ayinleridir. Yeni yapıların, özelliklede tapınakların inşası yapılırken binaların kutsanması, arındırılması, adanması ve ifritlere karşı korunmasıyla ilgili dinsel törenler ve büyü uygulamaları yapılmıştır. Muhtemelen özel evlerin sakinleri de evlerinin inşası tamamlanırken ya da belli bir hastalık salgını olduğu durumlarda, canlarını ve mallarını ifritlerden ve hastalıklardan korumak için benzer törenleri gerçekleştirmişlerdir. Bunlar genellikle bina temellerine konulmuş ya da temel atılırken yerleştirilmiştir.

Asur’da Ninova Sarayı kazılarında sarayın giriş kapısında, kötülükleri önlemek amacıyla yerleştirilmiş beş adet terra-cotta köpek figürini ortaya çıkarılmıştır. Babil’de de kötülüğe karşı koruyucu işlevi olan altın, gümüş ve bakır köpek heykelleri bulunmuştur. Köpek figürü, ileride üzerinde duracak olduğumuz sağlığın tanrıçası olan Gula’nın sembolü ve koruyucu bir figür olarak kullanılmıştır. Yapılan kazılarda özellikle kapı girişlerinin altında köpek figür ve iskeletlerine bu sebeple rastlanmaktadır. Tanrıçanın en önemli kült merkezi olan İsin’de ona adanmış “köpek tapınağı” bulunmuştur. İsin şehrinde ele geçen bir yazıtta ise “Egalmah tapınağının hanımı, büyük şifacı, hayat nefesi veren…..Gula’ya” ifadeleri geçmektedir. Sippar şehrinden ele geçen bir köpek figürü ile burada bulunan bir yazıtta da “Gula için kilden bir köpek yaptım ve ona hediye ettim” ifadeleri yer almaktadır. Köpek figürü, M.Ö.14.yy’ın ortaları ile 13.yy’ın ilk dönemlerine ait Kasit silindir mühürleri üzerinde de Tanrıça’yı temsil etmiştir. Eski Babil dönemine ait bir levhada da Tanrıça Gula’yı temsil eden bir köpek ve yavruları betimlenmiştir. Ayrıca Tanrıça Gula’nın tasviri Orta Babil Dönemi’nde “kudurru” yani sınır taşlarında görülmektedir. Büyüsel ritüellerde de kilden yapılmış köpek heykelleri kullanılmış, kötü ruhları def etmek için de bunlar yapıların altına gömülmüştür. Eski Mezopotamya’nın inanç merkezi olan Nippur’da, Tanrıça Gula’ya adanmış bir tapınak ile köpek mezarı ve heykelcikleri bulunmuştur.

Aslan-ifrit figürünü ise kötü ifritlere ve hastalıklara karşı koruyucudur. Yeni Asur saray kabartmalarında resmedilmiş olup kilden heykelcikleri evlerde bulunan ve koruyucu büyü ayinlerinde binaların temellerine gömülenler arasında yer almıştır. Akrep simgesinin de Kassit Dönemi’nde “kudurru”lar üzerinde Tanrıça İšhara’nın simgesi olarak kullanıldığı görülmektedir. Akrep adamlar ise ilk kez III. Ur Hanedanlığı ve Akat sanatında görülmüş olup, Yeni Asur ve Yeni Babil devirlerinde yaygınlık kazanmıştır. Yeni Asur Dönemi’nden itibaren Šamaš’ın hizmetkârları olarak ifritlere karşı güçlü koruyucular olarak görev yaptıkları anlaşılmaktadır.

Büyü levhalarında kullanılan diğer bir figür de balıktır. Balık, Su Tanrısı Enki ile ilişkilendirilmiştir. Enki bilge bir tanrıdır ve balıklar da bilgeliği simgeler. Hasta bir insanın başucunda bulunan balık kılığında bir çift figür yer almaktadır. Bu figürler kötü ruhları kovan balık ya da balık bedenine benzeyen giysiler giymiş rahip olarak yorumlanmıştır. Bu figürün Asur saray ve tapınaklarının girişindeki heykellerde görülmesi, balığın koruyucu büyülü gücünü göstermektedir. Binaların zeminlerine gömülmüş heykellerin bulunması da balığın büyülü etkisini desteklemektedir. Balık imgesi, Eski Babil Dönemi mühürlerinde ise insanlara saldıran tanrılar ve ifritler gibi insanlığa kötülük getiren figür ve öğelerin yanına yerleştirilmiş olarak betimlenmiştir.

Mezopotamya halklarından günümüze, büyücü ya da hasta tarafından söylenecek duaların yazılı olduğu çok sayıda tılsım ulaşmıştır. Günümüze ulaşabilen en eski dualar, yaklaşık olarak M.Ö. 2400’lere tarihlenmektedir.

Kötü ruhları kovmak için yapılan bu dualarda genellikle tanrılardan yardım istendiği görülmektedir. Menant’tan naklettiğimiz ve Güneş Tanrısı Šamaš’a hitap eden bir ilahinin çevirisi şöyledir: “Yalanları gideren sen, olağanüstü kötü etkileri, kehanetleri, kızgın hastalık belirtilerini, düşleri, kötü görüntüleri yok eden sen, büyü ve sihirle uğraşan ve ülkeleri yok eden sen.”. Ayrıca Kasitler dönemine ait bir ilahinin 48-50. satırlarında temiz ve saf büyüleri kabul eden ile olması istenilen dileği ulaştıranın Tanrı Šamaš olduğu belirtilmektedir.

Dua çeşitleri başlıca dört gruba ayrılmaktadır.

Birinci gruba dâhil dualarda, büyücünün hedefi ifritlerdir. Büyücü ayin sırasında ifritlerden korunmak için ak büyüyle ilişkilendirilmiş olan Tanrı Enki/Ea ile hanımı Damkina ve Asarluhi’nin bir temsilcisi olarak yer almaktadır.

İkinci tür dualarda ise sıradan insanları ifritlerin saldırılarına karşı korumak amaçlanmıştır.

Üçüncü dua çeşidinde ifritler ve ifritlerin yaptıklarının ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı görülmektedir.

Dördüncüsü, ifritlere ya da ak büyü tanrılarına yönelik değil, ayinde kullanılacak olan nesneler için yapılmış duaları içermektedir.

Söz konusu dualardan da anlaşıldığı gibi Mezopotamya halkları bir tanrının koruması altında olduklarını düşünmüşlerdir. Her insanın ömür boyu kendisini himaye altına alan bir tanrısı olduğu kabul edilmiştir. Bu tanrının himayesinin devam etmesi için kişinin o tanrıya karşı saygısızlıkta bulunmaması ve vazifelerini yerine getirmesi gerekiyordu. Eğer tanrının himayesi kalkarsa çeşitli tehlikelere karşı korumasız kalındığı ve kişinin hasta olacağı düşünülmüştür. Bu düşünce insan yaşamında o derece etkili olmuştur ki mühür sahibi olan kişiler kendisini himaye eden tanrının adını mühürlerinde bulundurmuşlardır. Burada Tanrıça İšhara’nın sembolü de dikkat çekicidir. Tıbbın simgesi olan yılanın bu tanrıçanın sembolü olarak kullanıldığı
görülmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi Mezopotamyalıların hastalık görüşlerinde tanrıların önemli bir yeri vardır. Her tanrı, hastalık verebileceği gibi şifa da sağlamıştır düşüncesi hâkimdir. Diğer taraftan bazı tanrılar tıbbın özel tanrıları olarak düşünülmüş ve bu tıp tanrılarının sağlık ve hastalıklarla ilgilendikleri kabul edilmiştir. Tanrı Ninutra ile onun eşi olan Tanrıça Gula tıbbın ve hekimlerin koruyucu tanrıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Sayılı, 1991: 416). Özellikle de Tanrıça Gula çok ön planda yer almıştır. Diğer adları Nintinuga, Ninkarrak ve Meme olan tanrıçaya, İsin şehrinin koruyucu tanrıçası Ninisina olarak da tapınılmıştır. Başlıca tapınağı İsin şehrindeki “E-gal-mah” olan tanrıça için Nippur, Borsippa ve Asur şehirlerinde de tapınaklar inşa edilmiştir. Mezopotamya’nın önemli tanrılarından birisi olan Tanrı Ea’nın da büyücülükle münasebeti olduğuna daha önce değinilmiştir. Ayrıca Tanrı Sin ile Tanrıça İštar da tıp alanı için önemli tanrılar arasında yer almışlardır. Özellikle Tanrı Sin’e, şifalı bitkilerle ilişkisi olduğu için büyük önem verildiği görülmektedir.

Sonuç:

İncelemiş olduğumuz belgeler ve arkeolojik verilerden, büyünün Eski Mezopotamya toplumlarının günlük yaşamının hemen her alanında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Hem kötü büyü hem de iyi büyü grubuna giren büyülere başvurulmuştur. Büyü metinleri incelendiğinde, büyülerin çoğunlukla iyileştirici gruba dâhil olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kara büyü ya da cadılık da Eski Mezopotamya halklarının gündelik yaşamının önemli parçasını oluşturmuştur. Cadılık zararlı sonuçlarından dolayı resmi olarak yasaklanmış ve büyücüler kanunen cezaya tabi tutulmuşlardır. Ayrıca büyücülük yapanların da erkeklerden ziyade kadınlar olduğu anlaşılmaktadır. İnsanlar aynı zamanda hastalık durumunda ya da uğursuzluk geleceğine inandıkları olaylarda büyücülerden yardım almışlardır. Söz konusu durumda farklı ritüeller uygulanarak tedavi olmaya veya önlem almaya çalışılmıştır. Büyüyü bozmadan önce yapılmış olan büyünün mahiyetinin bilinmesi gerektiği ve çeşidine göre büyüyü bozmak için birçok yöntem kullanıldığı görülmektedir.

Tam olarak büyü nedir ?

Büyü, tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı nesneler kullanılarak fayda veya zarar vermek yahut korunmak maksadıyla yapılan işler diye tarif edilir. Sihir/büyü, tılsım, nazar vb. şeylere karşı takınılacak tavır, öncelikle her şeyin Allah Teâlâ’nın iznine ve dilemesine bağlı olduğunu bilmektir. Dolayısıyla öncelikle Allah Teâlâ’ya güçlü bir iman ve teslimiyetle bağlanmak gerekir. “Allah’ın izni olmadıkça onlar (büyücüler) kimseye bir zarar veremezler” ayeti dikkatimizi bu noktaya çekmektedir.

DİKKAT: Sihir (büyü), bütün din âlimlerince (müçtehidlerce) kesinlikle haramdır.

Felak, 113/1-5:

“De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz