Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Balık ve Balina İşaretinin Anlamı

Balık varsa su vardır, suya yakın tepe üzerinde balık bulursanız burada taş yığmalar arayın. Yığmalar altında 7 basamaklı merdivenle inilir, önde 2 odalı mahzen vardır. Mahzenler mermer taşlardan yapılmış olup bir odası yüklerle doludur. Dikkat bu mahzen tuzaklı olup önü doğal kayalarla kapatılmıştır.

Diğer tecrübe: Şelale önünde balık varsa bu balık sazan balığıdır. Dikkat edin 3 yerin parası buradaki işaretlerle bulunur. Burada birde bilge taş vardır. Bilge taş muska gibi durur, balık bu taşa bakar bu taşta balığa bakar vaziyettedir. Bu 2 işaretin çaprazında esas kroki taş vardır. Krokili taşın altında harita olup 3 yerin parası bu haritadadır.

Diğer Görüş: Oyma balık varsa bazen define bazende mezarla alakalıdır. Kabartma balık ise mezarla uzaktan yakından ilişkisi olmayıp suya yakın yerde altınları vardır. Dikkat edin kışın su yükseldiğinde altından suyun altında kalır. Bu tür paraları ancak yaz aylarında alabilirsiniz.

Balık ve Balina İşaretinin Anlamı

Balık Diğer Anlamlar

1- İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir. Balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar.

Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzen içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir.

Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi aramalıyız. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü-küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular da önemlidir.

2- Balık bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Hz. İsanın 5000 insanı mucizevi şekilde balık ve ekmek ile doyurması Hristiyanlar için balığı anlamlı hale getirmektedir.

İlk Hristiyanlar balık işaretini bir tanışma – dayanışma işareti olarak görmüşlerdir. Pisagor’a göre balık 153 rakamına tekabül ediyordu. Hz. İsa balık tutmayı öğretirken 153 balık tutmuştu. 153 rakamı 153 cm veya 153 metreyi anlatıyor olabilir.

3- Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde bir inanış da mevcuttur.

4- Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.

Genel Ortak Kanı : Su ve suyla ilgili bir mekan kurgulanmıştır. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür. Hristiyanlıktan önce de balık bereketi simgelemekteydi.


Balık ve Balina İşaretinin Anlamı başka yorum:

Genelde akarsu göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olup ta kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme yada pınarında işareti olabilir. Balık hayvanı, baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. Kesin olarak define işaretidir.

Balık ekseriyetle sofra taşı denilen 1 veya 2 metre karelik bir basit düz taş üzerinde görülür. Balık (tam veya yarım) çatal, bıçak, ekmek, tabak gibi oyma veya kabartma işaretler vardır. Bunlar o civardaki yaşantının simgesidir. Buradaki balık yakında içinde balık yaşayan bir nehir bir dere veya göl vardır manasındadır.

Balık su içinde yaşar ve tehlike anında suya dalar. Bu civarda bir mahzen girişi arayınız. Mahzenden sonra büyük bir odaya çıkarsınız. Veya elinize geçecek bir harita ile o yöredeki saklanan şeylerin yerlerini bulup toplarsınız. Kesinlikle toprak altından mahzene girilir ve derindedir. Hazinesi çok değerlidir.

Kabartma mermer mezar taşında ise mehsen var demektir. Açık arazide ise balığın yakınlarında mutlak su kaynağı vardır.emanet bu kaynağın yakınlarındadır.

Genelde balığın bakış istikametinde suyun kaynağını işaret eder bundaki ölçü ….x 72 cm olabilir. Ez-Zirau’-reşşayye denilen ölçüde kullanılmış olabilir. buna kadı arşınıda denir. Bu ölçü birimi 50.92 cm dir. Buna göre bir örnek vermek gerekirse: 10 cm gelen balığın baktığı istikamette yaklaşık 51 metre uzaklıkta bir su kaynağı düşünülmelidir. (Bu ölçüm Mağribi ve Endülüs’te kullanılmakla birlikte Osmanlı döneminde de gay-ri müslimlerin arazi ölçümlerinde kullandıkları bir birimdir.

Balık ve Balina İşaretinin Anlamı başka bir görüş; Balık işareti tıpkı hac gibi hıristiyan sembolüdür. Hıristiyan sembolü ama bazı inanışlara göre balık doğum ve bereketin sembolüdür. Tabi ki balık Hristiyanlık öncesi de kullanılmış işaretlerdendir. Hıristiyanlık öncesi kullanılan balık ise rahim olarak (vajina) biliniyordu. Burada kadın ve kadının gücü dikkate alınmalıdır. Mesela reenkarnasyon’lar yani yani ruh’un gücüne inananlarda balık işaretini kullanmıştır. Bunların kullandığı balık hangi amaca hizmet ediyordu bilmek neredeyse zor.

Gelelim balığın definesine

Hani deriz ya balık varsa su vardır diye vardır ama su varsa ne anlarız balığın romalılara ait olduğunu anlarız. Buda bizim için en önemli olandır. Roma inanışlarına göre cinsel bereket tanrıçası çağrıldı ve bu tanrıça balığı kutsadı. İşte bu yüzden balık Hristiyanlar için kutsaldır.

Bir süre sonra tanrıça venüs öldü yerini freya adında başka bir tanrıça aldı. Bu 2 tanrıça birbirlerine benzerlikleri ile ün yapmıştı, bi süre sonra oda öldü ama balık kutsal olarak her zaman hayatta kaldı. Eğer arazide balık bulduysan birbirine benzeyen 2 tane ne varsa işte onlar tanrıça venüs ve freya dır. Balığın definesi de onların ayakları altındadır.

Balık Dinsel Anlamı

Balık; ilk dönem Hristiyanlığında İsa’yı sembolize eden en önemli motiflerden biri olarak görülmüştür Yunanca’da “Iesous Christos Theot.J (Kurtarıcı Tanrının Oğlu İsa Mesihi) cümlesinin ilk harfleri, yine Yunanca’da balık demek olan ICHTHYS ismini teşkil etmektedir. Bundan dolayı ilk dönemlerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Yunanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir. Bir balığı andıran sembol, ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü.

Kökeni; Hıristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda farklı şeyleri temsilen (örneğin bereket) balık sembolleri kullanılmıştır. Yine de bir balık sembolünü en yoğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere göre, ilk Hristiyandır. İchthys antik deniz tanrıçası Atargatis’in oğluydu. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde denk düşen kişilikler ve balık sembolleri anlam ve kullanım açısından farklılık gösterse de genelde bereketi temsilen, cinsi vurgulara sahipti.

Bunun bir örneği Mısır mitolojisinde görülebilir. Bereketi temsil etmesinin yanı sıra balık belirli kültürlerde reankarnasyon ve hayat(ın veya hayat gücünün) sembolü olmuştur. Balık sembolünün Hristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hıristiyanlık’ın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine yol açtığıdır; İsa mucizevi bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doğurmuştur.

Bir İncil kıssasına göre İsa havarilere balık tutmada yardım ederken kendisi tam olarak 153 balık tutmuştur. Bazı kaynaklar bunun 21 olduğunu söyler. Bunların dışında birçok hipotez daha bulunmaktadır.

Tılsımlı Balık

Yüzlerce yıl Hristiyan dininin sembolü olan balık tılsımı, haçın kabul görmesinden sonra bu itibarını yitirerek yerini haça bırakmıştı. Bir dönem yılandan sonraki en yaygın tılsım olarak kullanılan balık ilerleyen dönemde som altın gömülerinde define işareti olarak kullanılmaya başladı. Her ne kadar define işaretide olsa bu mutlaka tılsımlı define anlamı taşımaktadır.

Balık gömüleri her zaman suya yakın olarak saklanmış olup en sık rastlanan göl yada dere kenarlarıdır. Balığın malını almayı öyle kolay sanmayın işin ehli din adamları tarafından tılsımlanmıştır. Malı almak için işin ehli hocalardan destek almalısınız aksi halde boşa kürek atarsınız.

Balık yüzyıllar boyunca cinsel bir sembol olarak ve Büyük Tanrıçanın üreme organlarını temsil eden bir simge olarak görüldü ve bu şekilde tasvir edildi. Eski çağlarda böyle bilinen balık, Hıristiyan olmayan ülkelerde hala kısırlığa ve cinselliğe yardımcı bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Bu durum Hristiyan olan ülkeler için geçerli değildir.

Kimileri balık tılsımları için ” şeytandan korumasa bile taşıyanı cinsel yönden zevk alarak yaşamasını sağlayacak bir tılsımdır.” derler. Cinsel gücü arttırdığına inanılan balık iktidarsızlığa çare olarak kullanılır.

Günümüzde bile Balık tılsımları, Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmında şans getirmeleri ve cinleri, kötü ruhları uzaklaştırsın diye dükkan önlerine asılırlar..

Hac ve balık beraber tasvir edilmiş ise kesinlikle en güçlü din adamları tarafından tılsımlandığına işarettir.

Balık, Su Tanrısı Enki ile ilişkilendirilmiştir. Enki bilge bir tanrıdır ve balıklar da bilgeliği simgeler. Hasta bir insanın başucunda bulunan balık kılığında bir çift figür yer almaktadır. Bu figürler kötü ruhları kovan balık ya da balık bedenine benzeyen giysiler giymiş rahip olarak yorumlanmıştır. Bu figürün Asur saray ve tapınaklarının girişindeki heykellerde görülmesi, balığın koruyucu büyülü gücünü göstermektedir.

Balına ve Yavrusu

Balina büyük para demektir üzeri oturak taşına benziyorsa otur ve karşına bak para oradadır. Balinanın burnu sola doğru eğik ise para 2 yerdedir. Biri sağ gözün baktığı yerde diğeri burun istikametindedir. Eğer burun sağa eğikse 1. para sol gözün baktığı yerdedir yani tam tersi.

Balina ana kaya gibi ihtişamlı şekilde yapılmışsa burası para yeridir. Balinanın altına yanına yönüne bakın biyerde kapak olması lazım. Çektiğin zaman el dirseğe kadar girer parayı alırsın.

Nadiren define işareti olarak kullanılır. Tek başına yapılmış balina işareti gömüyü simgelemektedir. Bu işarette dikkat edilecek püf nokta, balinanın kuyruğunun yukarıya kıvrımlı olup olmadığıdır. Kuyruğunun kıvrımı yön vermekte olup yakınında horasan sıva ile doğal görünüm verilmiş yerleri kontrol etmenizi ısrarla önermekteyiz.

Balina işareti farklı figürlerle beraber yapılmış ise antik yunan mitolojisine göre Poseidon (Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı) anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde yavrusu ise, Naiads, Naiades (Tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler) anlamını taşır. Uygarlık sembolü olup, defineyi değil hazineyi simgelemektedir. Sit alanı içine alınacak bölgeleri kapsar. Buradan uzak durunuz ve mümkünse müzeye bilgi vermenizi öneriyoruz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.