Definecilik Define İşaretleri Kayada oyma Antik paralar Maden yatakları Dedektör
 dedektör burada

Ölü Gömme

Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri

Geç Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemlerine tarihlendirilen tümülüslerde görülen tümülüs mezar tiplerini çukur mezarlı tümülüsler, lahit mezarlı tümülüsler, basit kiremit mezarlı tümülüsler, içinde mezar olmayan tümülüsler, içinde sadece at iskeleti olan tümülüsler ve mezar odalı tümülüsler olmak üzere altı ayrı gurup içerisine sokabiliriz. 1. Çukur Mezarlı Tümülüsler. Tunç Çağı’nın başından...
Antik Yunan Ölü Gömme Gelenekleri; Yunan kültüründe kutsama mezarlar etrafında yapılması Yunan dininin en önemli ve belirleyici özelliğidir; Yunan mezarları hazineler ve gerekli olan her çeşit ev eşyası ile donatılmıştır, Mezarlara kurbanlar sunulur, ölülerin mezarlarında ikamet ettiklerine inanılırdı. Yunanlılar ölümden sonraki yaşam hakkında birbirine karşıt düşüncelere sahip olmuşlar ve bunları bağdaştırmak...
Roma ve Bizans ölü gömme işlemlerinde benzerliklerin olması ve bu benzerliklerin zamanla değişikliğe uğraması; bazılarının ise  aynen devam etmesi ilginç konulardır. Bu konuda ölümün nasıl algılandığı ve her 2 toplumda cenaze törenleri nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Roma ölüm Algısı ve Mezar Çeşitleri Roma devletinin cumhuriyetten imparatorluğa geçişi  bu geçişten sonra...
Yunan cenaze töreni olan kedeia, uygulamanın en küçük detaylarının düzenlenmesi için öncelikli kuralları olan üç hareketten oluşan bir dramaydı. Bu üç hareket; gövdenin yatırılışı (prothesis), gömü yerine taşınması (ekphora) ve son olarak da kremasyon ve inhumasyon kalıntılarının yerleştirilmesi. Cenaze Ayinleri Önceleri cenaze için uygulanan ayinler çok görkemli ve şatafatlıydı fakat...
Roma Döneminde Ölüm ve Cenaze Töreni; Bu makale Roma Döneminde akropol ve nekropol alanlarının belirlenip ve bu alanlarda görülen mezar tipleri ele alınarak hazırlanmış ve bir çok kaynaktan faydalanılmıştır. Ölüm ve cenaze töreni, çok erken dönemlerden itibaren, her toplumda önemli ve kut-sal sayılmış ve bu gelenekler temelde fazla değişmeden günümüze...
Ölüm ve Din ve Ruh: Aslında, ölüm, ölü gömme ve din olgularını birbirinden ayırmak da pek kolay değildir. Ancak burada öncelikle dinden ne anlaşıldığını belirtmekte yarar vardır. Elbette bütün dinler için evrensel olan temel nitelikleri tanımlamak güçtür. İkincisi, bir toplumda, özellikle bazı insanların doğrudan tanrılar ya da ruhlar gibi doğaüstü...
Mezar Çeşitleri; Ölüme engel olamayan insan oğlu her dönem farklı inanç doğrultusunda defin işlemini gerçekleştirmiştir. İç ana-doluda kaya mezarlar başta olmak üzere diğer tüm mezarları bu konuda ele almaya çalışacağız. Oygu Tekne Mezarlar. İç anadoluda en yaygın mezarların başında tekne mezarlar gelir. tekne mezarlar, ana kaya derinlemesine oyularak ve üzeri...
Ölünün mezara taşınması olayı, Orta Demir Çağında ölü gömme törenlerinde çok önemli yere sahiptir. Ölen kişinin, yakılmadan ya da yakılarak gömülmeden önce mezarlık alanına taşınması gerekir. Erken Demir Çağında olduğu gibi Orta Demir Çağında da mezarlıkların yerleşim alanı dışında yer alması taşıma olayını gerektirmiştir. Taşıma işlemi olasılıkla belli bir düzen...
Geleneğin Şekillenmesi Açısından Mezar Buluntuları Mezar Buluntuları; Temel olarak mezarlarda ortaya çıkan buluntuların sözü edilen coğrafyadaki ortaya çıkarılma sıklığı, bu buluntuların ölü gömme sırasında yapılan ritüellerin içinde ne gibi bir yere sahip olduğu, bazı buluntuların ya da armağanların seküler niteliklerinin dışında yüklendikleri yeni anlamları olup olmadığı dikkate alınmıştır. Aşağıda açıklanacağı...
Likya kaya mezarları temele dört köşe bir sütun, üzerinde mezar odası ve onun üzerine örtülen geniş bir taş kapıdan ibarettir. En çok rastlanan tip olup, ülkenin batı yöresine has oldukları sanılmaktadır. Kaya mezarlarında nakış azdır. Varsa da tepedeki mezar odasının yan cephelerinde görünür. Likaya en özgü mezarlar kaya mezarlardır. Henüz...
Ölü Gömme Biçimleri; Çoğu definecinin mezarlarla yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz, buldukları mezarda cesedin hangi konumda olduğunu gördüklerinde kafaları karışmaması için ölen bireylerin mezara yatırılış biçimleri inceleyeceğiz. Bir başka deyişle inhumasyon gömünün uygulamasında rastlanılan bir olgu olan ölünün ana rahmindeki pozisyon olarak tanımlanan dizleri ve kollarının gövdeye doğru kıvrılarak; ya da dorsal...
Sunak-lara Genel Bakış Sunaklar genel anlamıyla dinsel törenlerin yapıldığı ya da kurbanların sunulduğu, belirlenmiş yer ya da yapıdır. En basit formunda sunak, küçük bir yükselti biçiminde olup, kare ya da yuvarlak bir yapıda taştan ya da tahtadan inşa edilmiş biçimdedir. Sunak kelimesi, en kısa anlatımı ile; “tanrılara adak adanan yer”...
Sanduka mezarlar en çok karşılaşılan mezar tiplerinden birisidir. Mezar mimarisi içerisinde araştırmacıların oda mezar ve sanduka mezar tiplerini ayırt etmede sorunlar yaşar. Taştan inşa edilmiş bazı oda mezarın boyut ve duvar yapım teknikleri bakımından taş örgü sanduka mezarı ile belirgin farklılıklar göstermemesidir. Bu farklılıkların oluşmamasının en önemli nedeni ise bir...
Lahit Nedir; Taş veya mermerin tabut gibi oyularak ölülerini muhafaza ettikleri mezar tipine denir. Çoğunlukla mermer taştan oyulan, sandık şeklinde yapılır, Pişmiş toprak lahitler ve granit lahitlerde vardır. Lahit’in kelime anlamı eski Yunancada sarkophagos yani et yiyici anlamına gelmektedir. Lahitler, ölü gömme geleneklerine paralel olarak gelişmiş bir mezar tipidir. Küçük...
Lahitler bir veya daha çok ceset almak üzere düşünülmüş şeyler olup, biçimleri de buna göre saptanırdı. Batı dillerinde lahit karşılığında 18. yy.’dan beri, eski Yunanca’da “et yiyen” anlamındaki ‘sarkophagos’ sözcüğünden gelmektedir. Önceleri Kuzeybatı Anadolu’ da, Assos’ta çıkarılan ‘lapis sarcophagus’ taşı için kullanılırken, anlamı Roma lahitleri İmparatorluk Döneminden beri genişlemiştir. Lahitler...