Define İşaretleriEşkiya BelgeleriErmeni Gömüleri
 

Define Nasıl Bulunur Dev Arşiv Konu

Bu konuyu baştan aşağı uyguladığınız taktirde artık defineye yakınsınız demektir.

Define

Define yere gömülmüş ve Gömülü bulunduğu yerden çıkarılan ve sahibi bilinmeyen altın, gümüş, heykel, obje, antik paralar, ev eşyaları gibi günümüzce çok değerli olan malzemelerdir.

Defineci

Önceden saklanmış hazineleri bulmaya çalışan insandır. Bu işin başarılması için mutlaka bir eğitim alması gerekir, eğitimsiz defineci yarardan çok zarar verecektir. Bilinçsiz defineci neyi nerede ve nasıl arayacağını bilmez.

Eğitimsiz bir defineci, iflah bir hastalığın bir umut sevdasının aşığıdır. Definecinin eğitim alacak bir kurumu yoktur. Bu itibarla kulaktan kulağa dolaşan rivayetlere göre hareket etmektedir. Bu nedenle medyumların, cincilerin ekmek tenkisi halindedir. Halbuki yoğun teknoloji ve bilginin kullanıldığı çağımızda , muhtelif hurafelerle yola koyulmak akıl karı değildir. Definecinin ve Arkeoloğun ana kaynağı arazidir.

Definecilik

Definecilik tarihin en eski dördüncü mesleğidir. İngilizler buna MEDLORK Türklerde Defineci yani gömü arayan anlamındadır. İngiltere’de bu iş kolu daha çok dere kenarlarında bizde ise dağların tepelerinde icra edilmektedir. Sebeplerine gelince yaşadığımız coğrafyada köklü göçler, savaşlar, doğal felaketler hiç eksik olmamıştır hiç bi rşey olmasa elli senede bir savaş çıkarak insanları göçe zorlamıştır.

Definenin yerinin belli olması için bırakılan işaretler

Ülkemizde hemen hemen her bölgesinde kayalar üzerine yontulmuş figürler vardır. Geçmiş medeniyetlerin bıraktıkları izlerin ne anlama geldiği her zaman araştırılmıştır. Tartışılmış bazıları hakkında bir takım kanaate varılmıştır. Bu medeniyet izlerinin hepsi define yada gömü gibi anlamak yorumlamak yanlıştır. Bunların bir çoğu define değildir. bizi ilgilendiren konu bunlardan hangileri direkt olarak gömüyü gösterir olanıdır. Unutmayalım ki gömüyü yapan insan kendisinden başka birinin bu gömüyü alma imkanı olmasın, kendi açısında rahat ve kolay olsun, işaret dediğimiz bu tür düzeneklerin yapım mantığı budur. O zaman bu işaretler nasıl çözülecek? sorumuza aşağıda kısaca cevap vermeye çalışacağız.

Öncelikle aşağıdaki konulara dikkat edelim!

İşaretin bulunduğu bölge yaşamaya elverişli olduğuna dair kalıntı ve izler olmalı.

İşaretin yapıldığı kaya iri yerli olmalı.

İşaret oyma yada kabartma olmalı.

İşaretin derin kalın biçimde yapılmış olması.

Aynı alan içerisinde manalı bir bağlantı ile birden fazla olması,

İşlendiği kayanın bir çok afetlere karşı dayanıklı sağlam olması

İşaret yapılan kaya su yatakları kenarında olmamalı (kimse su kenarlarına gömü saklamaz)

Bu niteliği taşıyan işaretler gömü olma ihtimali yüksektir. Bu özellikleri taşımayan figüranlar üzerinde durup uğraşmayalım.

İşaret çözümünde öncelikle tarihi bilgi gereklidir. İşaretin bulunduğu bölgenin tarihini öğrenmek, yapılan figüranın özelliklerini bilmek gerekir. (Örneğin bir yılan yılanın özellikleri birer ip ucudur). İşaretin bulunduğu doğal coğrafyaya aykırı, çukur, tümsek, işaretli kaya gibi unsurları değerlendirmek. En önemlisi arkeolojik metotlara baş vurarak çözüm yollarını aramaktır.

Define İşareti Nedir ?

Define İşareti bir tür şifreleme yöntemidir. Sakladığı varlıkları, değerleri herhangi bir tehlikeye karşı korumak ve sonrada gelip almaya yarayan şifreleme düzeneği ile birlikte bir çeşit anlatım ve bir dildir. Bunlar oyma kabartma ve boyalama şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. Anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. Ancak her kaya damgası da define için değildir. Direkt gömünün işareti . Bunu unutmayalım.

Kaya damgaları mutlaka bize bir şey söylüyordur, yapım amacıda bu olmalı, örneğin kayalarda çoğunlukta gözüken yuvarlak oymalar mezarı işaret eder, bu oymanın yapılış amacı; Mezarın yanında ki kayaya oyularak içine yağ dökülüp yakılıyordu. Bu günkü mezarların üstünde yakılan mumlar gibi biz buna mumyalık desek daha mantıklı olacak. Kare veya dikdörtgen oymalarda aynıdır. Bir ok yön için kullanılmıştır. Özetleyecek olursak her figür ancak özellikleri ile okunur. Örnek verecek olursak bir buğday başağı berekettir, bereketi sembolize etmişlerdir, direkt defineyi değil.

Her kaya damgası define olamayacağı kesindir. Buna göre bunları biz bir kategoriye ayıralım.

1- Devlet ve yöneticilerine ait damgalar. devleti ve devlet adamalarının makamlarını ve devlet sınırlarını sembolize eder

2- Dini kurum ve din adamlarına ait damgalar. Dini ve din adamını sembolize eder

3- Kavimlere (aşiret) ait damgalar. Kavmi sembolize eder

4- Şahsa ait damgalar. Şahsı sembolize eder.

5- Süsleme sanatı. Sadece sanat içindir.

Bir işaretin ne maksatla o taşa çizildiği hiçbir zaman tam olarak bilinemez. O işaretin ne maksatla oraya çizildiğini ancak o işareti çizen söyleyebilir. Bu da mümkün olmadığına göre işaretleri yorumlayan kimselerin görüşlerini bir hakikat kabullenmek safça bir davranıştır. Ancak işaretlerin gruplanmış olarak bulunduğu bölgelerden şüphelenmek de doğrudur. Bu bölgelerin araştırılması gerekir.

Gömen kişi mantığını ve düşünme gücünü kullanarak işaretleri yaptığı için, bizlerde mantığımızı, düşünce gücümüzü vede deneyimlerimizi işaretlerin yorumlanmasına dikkat edeceğiz.

İşareti Kim Nasıl Yaptı

Girit Kültürü ile başlayan ve Bizanssın yıkılışı ile son bulan, sert çisimler muhtelif semboller, heykeller yazı yazan EPİGRAFİ denilen bir bilim dalı vardı.

Dünya coğrafyasında bir çok çeşitli, yapıya sahip kaya mevcuttur. Her kaya yapısı işlemeye elverişli değildir. Hangi kayanın daha kolay, nasıl işleneceği konusunda pratikten eğitim verilirdi. Çünkü yapılacak olan eser yıllarca yaşayacak kadar sağlam olacaktır. Eğitim alan insan kayanın yapısından iyi anlar. Eğitimsiz sırada insan bu tür işleri yapamayacağı açık olarak görülmektedir.

Günümüze ulaşan lahit, kaya mezarları, sütün başlıkları heykeller ve sair eserlerin hepsi EPİGRAFİ bilim dalında yetişen insanlara aittir.

Definecilerin, işaret dedikleri muhtelif sembollerde epigrafi ustalarına ait bir düzeneklerdir. Epigrafi de çırak, kalfa ve usta şeklinde yapılan eğitim düzeni bir standardı da beraberinden getirmiştir.

Define ile ilgili şifreleme düzeneği yapılacağı, coğrafya koşulları, kayanın sağlamlığı doğa olayları göz önüne alınarak yapılmıştır. Deprem, sel, su, don, kar güneş, rüzgar, su taşkınlarına dayanıklı olanları seçilmek zorundadır. Bu tür seçenekler bize gömünün, coğrafyanın hangi bölgesine, o alanda bulunan hangi cins kayaya yapılacağına dair ip uçları vermektedir. Su ve sel olabilecek yerlere, yerinde kolay kaldırılabilen kayalara önem verimemektedir. Ekim dikime elverişli alanlar gömü gömmeye uygun alanlar değildir.

Unutmayınız ki defineler için şifreleme düzenekleri yapılması için nasıl bir ustaya ihtiyaç varsa. Ayni şekilde bu işaretlerin çözümü içinde belli bir seviyede eğitime ihtiyaç vardır.Yapılan iş ne kadar bilimsel ise çözümü de bir o kadar bilimsel olmak zorundadır. Bu itibarla definecilikle uğraşan insanlar tüm çalışmalarını bilimsel kaynağa dayandırmak zorundadır.

Tarihe Yardımcı Olan Bilim Dalları:

Kronoloji; Geçmişten günümüze meydana gelen olayların ve yapıların zamanını tespit eder.

Coğrafya; İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır.

Heraldik; Tarihte devletlerin kullandıkları armaları inceler.

Arkeoloji; Kazı yolu ile toprak ve su altındaki kalıntıları gün yüzüne çıkarır.

Etnografya; Toplumun örflerini adetlerini yaşam tarzları ve benzer geleneklerini inceler.

Nümizmatik; Antik paraları inceler, Sikkeleri kronoloji bakımından birbirinden ayırır.

Antropoloji; İnsan ırkını ve kültürlerin akışını araştırır.

Paleografya; Yazıtları ve alfabeleri inceler.

Filoloji; Dillerin tarihini, gösterdiği gelişme ve değişiklikleri inceler.

Epigrafi; Kitabeleri inceler.

Define İşaretlerine Bakma Tekniğinde Bir Çok Püf Noktalar vardır

Gömü işaretlerine bakma tekniğinde, bir çok püf noktalar var. İşaret sahibi ve yorumlayanlar sadece işarete yoğunlaşıyorlar. İşaretle beraber işaretin yapıldığı yüzeyide dikkate almaları gerekiyor. Bu yüzeyi görmeyip sadece işaretle meşgul olunsa, bu işin bir ayağı eksik sayılmış olur. İşaretin yapıldığı yüzey, define yerinin % 40 anlatır. İşaret %20 yi anlatır. geri kalan %40 yüzeyin anlatmak istediği yerde saklıdır. Bu tür yerleri elinizle sıvazlayarak farkları tespit edebilirsiniz.

Bu kısa anlatımdan sonra asıl konuya gelelim.

-işaret ne olursa olsun işaretin yapıldığı kaya yüzeyini iyi okuyabilirsek bize çevreyi anlatıyor.

-işaretin açısı ve açısının yönü.

-kaya yüzeyin genişliği.

-kaya yüzeyi düzmü.

-kaya yüzeyi engebelimi.

-işaret kaya yüzeyine göre, küçük mü yapılmış.

-işaret kaya yüzeyine göre, büyükmü yapılmış.

-işaret kaya yüzeyinin, neresinde bulunuyor.

-işaret kaya alnındamı yapılmış.

-işaretli kaya ayak altına, gelecek yerinemi yapılmış.

-işaret yapılan kaya, meyillimi.

-işaretli kaya düzmü.??

-işaret yanındaki, doğal görünümlü yardımcı işaret.

İşarete bakarken işte yukarıda saydıklarım tümünü ele almak gerekiyor. Bu sayılanlara dikkat etsek, bunlar işaretin ve çevresinin haritasıdır.

Defineciler için arazi keşif teknikleri

Araştırma yapılan bölgede dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi bölgenin insan yaşamına uygun olup olmadığına karar vermelisiniz. dere, ırmak, su kuyusu olan yerlerde yaşam olma ihtimali yüksektir. bölgede bulunan antik yapılar, kiliseler değirmenler defineciler için en önemli noktalardır. yaşam alanlarına yakın doğu tarafta bölgenin nekropolü vardır. Akarsu, pınar olan yerlerde değirmen, ona yakın yerlerde kilise olur. Buralar definecilerin vazgeçilmezi halindedir, dikkatli bir yüzey araştırmasıyla emareye rahatça ulaşılabilinir.

Defineciler kazıya başlamadan önce ilk çalışması yüzey araştırması yapma ve bulduğu bulguları değerlendirme işidir.

İnsanlar yaşadıkları topraklarda iz bırakırlar, orijinal doğaya yapılan her bir müdahale bir iz bir tabaka oluşturur. Bu tabakaların üzerinde ne kadar zaman geçerse geçsin orijinal doğaya göre farklılık oluşturur. Bu farklılıklar aşağıda anlattığımız şekildedir. Müdahale edilmiş ve orijinali bozulmuş tabaka üzerinde yetişen bitki boyları farklıdır. Sap kalınlıkları, köklerin kalınlıkları orijinal tabii katmana göre farklı olur. Yumuşaktır, kolay ve rahat kazılır. Yine insanlar tarafında müdahale edilmiş kayaların yüzeylerinde oluşan yosun tabakası açık renkli ve gençtir.

Şahıs gömüleri ve kaya mezarları direkt olarak kaya içine yapıldığından kayaların yüzeyinde oluşan farklı tabakaları titizlikle incelenmelidir. bu tür yerlerin sonrada kapatılan kaya etrafında kirli beyaz yada yeşilimtırak renkte bir katman oluşur.

Yer altına gömülen muhtelif maddenler (altın hariç) zaman içinde yanar ve olarak gaz oluşturur. Bu gaz yer yüzüne çıkmak için üst katmanları zorlar ve katmanın zayıf noktasına sızarak atmosfere dağılır. Bu tür gazın sızdığı yerde bitki tabakası farklı olur. Ot yetişmez, toprak yapısı çorak gibi dir. Erken sararır, erken kurur kurumasa bile renkleri sarıya yakın yeşillikte olur.

Kışın karın lapa lapa yağdığı zaman yüzeysel araştırma yapmak çoğu zaman başarıya götürür. İnsan etinin yağlı olduğu için toprağın a tabakasına nüfus etmeye başlaması sonucu karın erken erimesine yada kar tutmamasına neden olur. kar tutsa bile kendi çevresine göre geç tutar erken erir.

Doğal tabakaya göre farklılık oluşturan her bir tabaka bulgu birer ip ucudur, bu ip uçlarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Görüldüğü gibi definecilik kolay bir iş değil,bilgi tercrübe ve titiz bir çalışma ister, bu nedenle araştırma yapılan alanlar üzerinde orijinal doğaya aykırı olan, insanların müdahalesi sonucunda oluşan katmanlara odaklanmalıdır.

Define İşaretleri Nasıl Çözülür ?

İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan işaretin define olup olmadığıdır. Kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır. Bunların birer amacı vardır. Bunlar içinde dini sembol ize eden, kabileyi sembol ize eden, yerel beyi sembol ize eden, kralları sembol ize eden ırkları sembolize eden bir takım kaya damgaları kullanılmıştır. Gömü işaretlerini bunlarda ayırt edebilmek için eski insanların davranışlarını dinlerini gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmek gerekir. Her işaret define değildir. Bir akrep, yengeç, yılan, balık, civcivli tavuk, deve, domuz, haç, istavroz, ok, domuz, yuvarlak oyma gibi diğer tüm işaretlerin çözümü birbirinden farklılıklar gösterir.

Gömü işareti bir alfabe bir matematik kuralı dahilinde inşa edilmişlerdir. Bu nedenle define İşaretlerinin bir kısmı zincirleme birden fazladır. işaretlerden uygulanan genel mantık; gömünün işarete olan uzaklığı, derinliği bazen miktarı bazen de saklama biçimi şeklinde alfabetik ve matematiksel bir mantık hakimdir.

İşaretleri çözerken aşağıdaki sorulara cevap aramalıyız.

1- Gömü var mı

2- Nerede

3- Ne kadar uzaklıkta

4- Hangi yönde

5- Ne kadar derinlikte

6- Gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır

7- Gömü kaç işaret üzerinden şifrelenmiş

8- Hangi medeniyete ait

Bu açıklamalarda sonra sorularınıza aşağıdaki gibi davranarak cevap bulmalısınız.

1- Her işaretin bir dili vardır bu dil işaretin oluşturan şekillerin özellikleridir. Örneğin bir kaya üzerine çöreklenmiş oyma bir yılan olsun, önce yılanın özelliklerini sıralayarak çözmeye çalışalım. Yılanın özelliklerinde bir tehlike anında karanlık kuytu bir yere kaçar. Bu yer ya bir deliktir yada bir kaya altıdır. Yılanın duruşu hareketsiz çöreklenmiş sabit başka hiç bir emare yok o zaman yılanın bulunduğu kayanın altına bakmamız lazım. Yılanın diğer bir özelliği savunma silahı zehirdir. O zaman gömüde tuzak olabilir.

2- İşareti kullanan toplum hakkında sosyoekonomik yönde inanç yönünde bilgi toplamak.

3-İşaretli kayanın etrafında çevresinde yüzey araştırması yapmak, insan tarafında müdahale edilen bu katmanları keşfetmek okumak bir çok kez insana nokta buluşu sağlar. Çevresinde dikili birbirine yaslatılmış kayalar, tümsek, çukur gibi izleri aramamız lazım.

4- Bu bilgilerden sonra yinede işareti çözemedik diyorsanız bu konulardan tecrübe edinmiş insanlardan yardım isteyiniz. İşaretleri koruyunuz kırmayınız kırana müdahale ediniz. Define kazıları ameliyata benzer, işin ehli bir cerrah ameliyattan önce gereken tüm tahlilleri yapar.

Define Nerede ve Nasıl Aranır ?

Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlenmelidir, arazinin insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, dikkatini aşağıda sırladığımız unsurlar etrafında yoğunlaştırıp araştırmaya başlamalıdır.

1- Harabeler, Ören yerleri Gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım.

2- Yığma tepeler Tümülüs ve Höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta Yasalarımıza göre sit alanıdır tahrip etmekten kaçınalım.

3- Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevrelerinde Gömü bulunabilinir.

4- Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi genelde mezarlarıdır. İçinde kap kacak vb. muhtelif mezar hediyeleri bulunur.

5- Çeşitli medeniyetlere ait mezarlarda heykel ve obje benzeri bolca mezar hediyeleri bulunur.

6- İnsan yaşantısına uygun mağara önlerinde araştırma yapılmalıdır, buralarda en iyi vlf dedektörler iş yapar. Yüzeye yakın bolca kalıntılar vardır vlf dedektörler kolayca toplanabilir.

7- Dini yapılar özellikle kilise, manastır, şapel benzeri yapılarda çok değerli eşyalar vardır. Bunlara paha biçilmez fakat inancımız gereği saygılı davranmak gerekir.

8- Çakıl yığınları çok değerli mezarlardır, bu mezarı kutsamaya gelen her kişi eline bir taş alıp mezarın üzerine atar bu şekilde taş öbeği oluşur. bunların bir çoğunda mezar hediyesi haddinden fazla bulunmamaktadır.

9- Şelale arkaları: Önemli bir araştırma alanıdır, mezar ve gömü bulunmaktadır. özellikle şahıs ve eşkiyaların gömü için seçtikleri noktalardır.

10- Kale surlarının önleri: muhtelif sikke, savaş malzemesi ve benzer kalıntılar bulunur. Vlf dedektör buradaki yüzeye yakın parçaları toplamada oldıukça başarılıdır.

11- Halk arasında define var olduğu söylentisi 1800 sonrasına ait hikayelerdir. geneli eşkiya, ermeni ve rum gömüleridir.

Define Bulma

Unutmayalım ki gömüyü yapan insan kendisinden başka birinin bu gömüyü alma imkanı olmasın, kendi açısında rahat ve kolay olsun, işaret dediğimiz bu tür düzeneklerin yapım mantığı budur. O zaman bu işaretler nasıl çözülecek sorumuza aşağıdaki maddelerle anlatmaya çalışacağız..

1- İşaretin bulunduğu bölgede yaşanmış olduğuna dair kalıntı ve izler olması.

2- İşaretin yapıldığı kaya iri yerli sabit olması.

3- İşaretin oyma yada kabartma olması.

4- İşaretin derin kalın biçimde insanlar tarafından yapılmış olması.

5- Aynı alan içerisinde manalı bir bağlantı ile bir yada birden fazla olması.

6- İşlendiği kayanın bir çok afetlere karşı dayanıklı sağlam olması.

7- İşaret yapılan kaya su yatakları kenarında olmamalı. Özellikle kışın akar yazın kurur dereler iyidir. Gömen kişi gömüyü sadece yazın alınabilir şekilde saklamıştır bunlara dikkat edeceğiz.

Bu niteliği taşıyan işaretler gömü olma ihtimali yüksektir. Bu özellikleri taşımayan işaretler üzerinde durup vakit harcamayalım.

Definecilik Ekip İşidir

Define yalnız aranmaz ve yalnız araştırma yapılamadığı gibi, hiç mi hiç kaçak kazı yapılmaz.Araştırma ve gözlem için bir ekibe ihtiyaç duyulur. Ekip: tarih,elektronik ve arkeolojik bilgisi olanlardan kurulmalıdır.

Ekip içinde yer alan şahıslardan olması gereken unsurlar.

Tamahkar olmamalı
İspiyoncu olmamalı
Bilgiyi paylaşmasını bilmeli
İnançlı olmalı
Uzlaşmacı olmalı,
Güvenilir ve emin insan olmalı
Yalan söylememeli
Gözü tok eli açık olmalı

Bu unsurları taşıyan insanların bir araya gelmeleri halinde zor olan şeylerin üstesinden erken gelinecektir. Sakın tanımadığınız hakkında yeterli araştırma yapmadığınız insanlarla yol çıkmayın para tatlıdır canınızdan olabilirsiniz.

Definecilik Kurallarından Bazıları

Öncelikle resmi mercilerden izin alınmalıdır.

1- Size gelen define haberinin doğruluğunu araştırmalısınız…

2- Bahsi geçen konuyu doğru teşhis etmeli, definedenmi bahsediliyor yoksa başka bıranjmı bu önemli…

3- Define bilgi bulgu ve gerektirir, anlatılan rivayetleri ise yaşlı yöre halkından bahsettiğimiz veriler ışığında itibara almalıyız göz önünde bulundurmalıyız…

4- Elinizde arazi hakkındaki resmi kayıtlar yöre insanının bilgileri ve defineye dair bilgi bulgu va leri tamamladıktan sonra doğru yerde ve doğru zamanda olmalıyız…resmi kayıttan kasıt aranması yasak olan yerlerin bilgisidir sit alanları şahıs arazileri gibi,doru zaman ise gündüz olacak hava şartları müsait olacak gerekli alet edevat mevcut olacak…

5- Define aramaya gideceğiniz insanlar mutlak güvenilir olacak. Daha önce hiç tanışmadığınız kişilerle yola çıkmayınız. Çünkü definecilik spor olduğu gibi aynı zamanda dayanışmada ister, fedakarlık ve özveride ister. Dağda başınıza gelen bir kaza olabilir veya arama esnasında bir bulguya, sinyale rastlayabilirsiniz. Yanınızdaki kişinin güvenirliliği burada çok önemlidir…

6- Gideceğiniz yola ve yapacağınız masrafa dikkat etmelisiniz programınızı baştan doğru yaparak çalışmalarınızın yarım kalmamasına özen göstermelisiniz iş planında kaç günlük iş varsa ona göre hazırlık yapılmalıdır…

7- Define arayacağınız mevkie geldiğinizde orada önce kamp vaziyeti alarak her türlü ihtiyacınızı görebileceğiniz ortamı sağlamak, defineci rahat olursa o derece başarılı olacaktır, gerekli hazırlık yapılmadan gidilirse bıkkınlık ve bezginlik getirir çekilen zahmet ve masrafta boşa gider…

8- Arazinin doğal yapısıyla farklılık arz eden detaylar hesaba katılmalıdır. Yol su ana kaya ve belirgin varlıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Harita varsa pusulayada bakılarak harita doğru yönde tutularak bahsettiğim belirginlikler baz alınarak tespit yapılmalıdır. Alanı böylece daraltmalıyız…

9- İşaretin mevkisi önceden bilerek gidilmeli. Ve mevkie gelindiğinde işaretin diline göre arama yapacağımız alanı daraltmalıyız. Ancak unutmamak gerek işaretler tek olmayabilir.

10- Elimizde aradığımız definenin cinsine göre bulundurmalıyız alan tarama ve nokta tespit edebileceğimiz Vif, Pulse (pi) ve gpr yer altı radarı cihazlarımız olmalı.

11- Tespitimizi yaptıktan sonra çalışmamız gereken arazi yapısına uygun malina, kazma, kürek, ıspatula, fırça, pürmüz, eldiven, halat, makara, ışıldak, maske, gaz maskesi, elek, uygun ayakkabı, yağmurluk, yedek giysi, çekiç murç keski, çelik şiş, el arabası, balta, kanca, tırpan, orak, kovalar, bidonlar, cep telefonu, bıçak, kerpeten, v.s bunların hepsini değil tabiki çalışma şekline göre alet götürmeliyiz.

12- Hedefe doru varırken tuzaklı ise dikkat edecek ve can güvenliğini ön planda tutmalıyız kendimize dikkat etmeliyiz…

13- Defineye ulaşınca acele etmeden sakin bir kafayla önce bir duracaksın istişare ederek malzemeye çıplak elle tutmadan odaysa odayı havalandırmadan açılan malzemenin içindeki havayı solumadan hareket edeceksin bunlara dikkat etmeli, bir çok defineci bu konulara dikkat etmediğinden bunu ya hayatıyla ya sakat kalarak sağlığıyla ödemiştir unutmayalım en büyük nimet maddi olarak sağlığımızdır…

14- Son olarak aradığınız yerdeki tarihi varlıklara değer vererek onlara zarar vermemek için titiz çalışma yapmalısınız eğer zarar verirseniz bunun hem kanunen cezası farklıdır hemde kırılan parçalar değerini kaybedecektir.

15- Bilinçli, araştırmacı ve yukarıda anlatılan detaylara riayet eden definecilerin başarılı olmaları muhtemeldir.

Definecilikte kullanılan 10 altın değerindeki kurallar

1- Ön araştırma ve kazı işlerinde arkeolojiden faydalanmak.

2- Toprak katmanlarını tanımak için Jeolojide faydalanmak.

3- Bulunan eserin hangi çeşit madenden yapıldığını bilmek.

4- Araştırma ve kazı maliyet bilançosunu çıkartmak

5- Gerek kayalardaki figüranlarda gerekse elde edilen tarihi eserleri tanımak gerekir. Sanat tarihinden faydalanmak gereklidir.

6- Kazı bir amelyata benzer, toprağı nejterlemeden önce yüzeysel verileri iyi bir şekilde tahlil etmek.

7- Sonuca daha erken ulaşmak için teknoloji kullanmak.

8- İşaret, figüranlar alfabe ve matematik kurallarında oluşur. İşaretlerini dilini öğrenmek gereklidir. Kaya mezarları, tümülüsler, şahıs gömüleri bir takım kuralları çözmek için geometride faydalanmak.

9- Halk biliminden faydalanmak gereklidir.

10- Antik toplumların dinsel ve etnik yapılarını hareketlerini öğrenmek için Dinler Tarihinden faydalanmak.

Defineci ne yapmalı, ne yapmamalı !

1- Sözü doğru olmalıdır.

2- Tecrübelerini paylaşma işini bir görev saymalı

3- Çözemediği işaretleri korumalı, kırmamalıdır.

4- Yasal sınırları aşmamalı, kaçak kazı yapmamalıdır.

5- Tarihi bilgisi üst seviyede olmalı.

6- Bu alanda kullanacağı teknolojiyi iyi tanımlıdır.

7- Nefsine düşkün tamahkâr olmamalıdır.

8- Definecilik bir geçim kaynağı olarak görmemeli. Bir hobi şeklinde yapmalıdır.

9- Tarihi izleri korumalı, müze ve yetkili mercilerle temas halinde olmalıdır.

10-Bir defineci bir arkeolog kadar bilgili ve becerikli olmalıdır.

11- Yapacağı işleri bir plan dahilinde yapmalıdır.

12- Her bulduğu veriyi kayıt etmeli, sonrada yorumlamalıdır

13- Hurafelerle yola çıkmamalı Mutlaka yüzeysel bulgularla işe başlamalı.

Dedektörler

Öncelikle şunu belirtelim: Defineciler tarihi yağmalayan tarihi eser kaçakçısı değildir. Bu suçun definecilere atfedilmesinin sebebi ne yaptığını bilmeyen, birkaç cahil definecinin tarihi eserleri tahrip edip yağmalamaları yüzündendir.

Defineciler toprağın veya bir taşın, kayanın altına konmuş bu metal objeleri bulmak için alan tarama, çubuk, dedektör gibi yöntemler kullanır. Bunların içinde de bu güne kadar en çok tercih edilen cihazlar dedektörlerdir.

Günümüzde dedektörlerin dışında define arama amacıyla kullanılan farklı özelliklerde cihazlarda piyasada mevcuttur. Bu cihazlar sırasıyla gpr, sismik cihazlar jeofizikle yani toprak altının yapısını inceleyen cihazlar vb. gibi.

Definecilerin cihaz seçiminde dikkat etmeleri gereken en önemli unsur şunlardır

Cihaz almak için gittiğiniz firmaların bu işi ne kadar bilip bilmediğine
Sattıkları cihazın yapılış amacına uygun olup olmadığına
Satın aldığınız cihazın firma tarafından size arazide metalleri gömerek denenip denenmediğine
Firmanın cihaza hangi ölçülerde garanti verdiğine
Cihazın pratik ve rahat kullanılıp kullanılmadığına
Kullanma kılavuzunun Türkçe olup olmadığına dikkat edilmelidir

Bu gün birçok firma define arama cihazı satmaktadır. Ürünlerin tanıtımı ya televizyon reklamları ile yada gazete, internet, en çokta define siteleri üzerinden yapılmaktadır. Size tavsiyemiz bu tanıtımların tümünü takip edin. Satıcı firmalarla görüşün ürünü gidip görün ve kullanım amacına uygun olarak size toprakta test edilmesini isteyin. Firmaların müşteri temsilcilerine aklınızdaki tüm soruları sorun cevap isteyin ve sizin için en doğru seçimi yapın. Unutmayın hala daha cihaz imalatında son nokta konmamıştır.

Son yıllarda bazı defineciler define aramak için gpr cihazları tercih etmektedirler. Bu tür gpr cihazların define aramaya en uygun yer altı görüntüleme cihazlarıdır. Sismik restivite türü cihazlar metal tespitinden çok toprak yapısını incelemek ve su bulmak için kullanılan cihazlardır.

Toprak altındaki altın, gümüş, bakır gibi kıymetli metalleri tespit etmek için pılse (pi) indüksiyon cihazlarda uygundur, yüzey aramalar için vlf cihazlar kullanabilirsiniz. Metal tespitinde kullanılan en yaygın cihazlar pulse indüksiyon cihazlar veya vlf cihazlardır.

Kim Gömdü?

Her gömü aynı olmadığı gibi tuzak ve aldatmacalar, iz ve işaretleri de farklı olabilir. Kazıya başlamadan önce bu konunun iyi etüt edilmesinde fayda vardır. Gömü veya define hangi yıllarda gömüldü ise o çağın kültürel yapısını incelemek gereklidir. Gömen şahıslar bazında kim gömdü ise ona göre fikir yürütmede fayda vardır.

1 – Zenginlerin gömüleri:

Eski zamanlarda, insanların servetlerini güven altına alma ihtiyacı, kişileri servetlerinin bir kısmını toprağa gömerek saklamaya sevk etmiştir. Geçmiş tarihlerde paraların yatırılacağı ve korunacağı bankalar yoktu, pek çok yerde insanlar kendi güvenliklerini kendileri sağlamak zorundaydılar. Geçmişte kurulu bir devlet içinde yaşanıyor olsa bile bu devletin güvenlik güçleri herkesi koruyacak kadar yeterli değildi. Devletin askeri gücü ancak büyük şehirlerde mevcuttu. Bu askeri güç daha çok devleti korumakla yükümlüydü. Bilhassa kırsal kesimde, evleri çok muhkem olmayan bir çok zengin kişi paralarının bir kısmını toprağa gömerek sakladı.

Bu paraların bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı toprak altında kaldı. Bu paraların toprak altında kalma sebeplerini şöyle açıklayabiliriz: parayı gömen kişinin ani vefatı, bu kişinin çıkan bir savaş nedeniyle, parasını emniyetli olmadığı için yanına almadan bölgeyi terk etmesi, bölgede çıkan salgın hastalıkların ve başka tabii afetlerin bu kişiyi göçe sevk etmesi, parayı gömen kişinin gömülen paraya ihtiyacı olmaması nedeniyle parayı bir daha çıkarmaması, gömülen paranın kanuni yoldan elde edilmemiş bir para olduğu için çıkarılması sakıncalı olduğu için hep orada kalması v.s.

2 – Ganimet gömüleri:

Savaş sırasında bir yeri işgal eden askeri kuvvetler, o bölgedeki insanların varlıklarına ve servetlerine el attılar. İşgalciler bölge halkından kapabildiğini kaptılar. İlerde, sulh zamanında savaşta elde ettikleri ganimeti rahatça harcayabilmek ve diğer arkadaşlarına da kaptırmamak için bu işgalciler ganimetlerini bir süreliğine toprağa gömdüler. Bunlardan bazıları o günden bu yana hala toprak altındadır. Aynı şekilde savaş bölgesinde oturan yerli halk ta düşmana servetini kaptırmamak için servetini toprağa gömdü. Toprağa gömmek emniyetli bir saklama şekliydi… ( O zamanlar metal dedektörleri yoktu !…)

3 – Yöneticilerin gömüleri:

Halktan toplanan paralar ve devlete ait servetler vardır. Devletin menfaati öyle icap ettirdiği için kral, prens, vali, derebeyi gibi yöneticiler tarafından bazen toprağa gömüldü. Gömülme sebeplerine şöyle örnekler verilebilir. Servetin kötü amaçlı siyasi rakiplerin geçmemesi için. Devletin işgal tehdidi altında olması sebebiyle, devletin eşkıya karşısında acze düşmesi sebebiyle v.s. Bazen de şahsi menfaatler uğruna devletin serveti yöneticilerce kaçırıldı ve gömüldü. Bundan amaç iktidardan ayrılınca, yöneticinin, eşiyle dostuyla, çocuklarıyla beraber eski zenginliklerini devam ettirmeleridir.

4 – Dini inançla ilgili gömüler:

Üç büyük dinden (İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik ) önce de insanlar ölümden sonra dirilişe inanırlardı. Ölüler öbür dünyada kullansınlar diye şahsi eşyalarıyla gömülürdü. Bazı dini inanışlarda, ölümden sonra dirilişe inanılmasa bile, yörenin adeti ölüyü şahsi eşyasıyla beraber gömmekti. Ölü zenginse mezarın içinde bir servet oluşuyordu. Mısırda firavunlar piramitler içine büyük servet eden eşyalarla gömülmüşlerdir. Türkiye’de de bir çok höyükten çok miktarda eşya çıkmıştır. Eskişehir yakınlarındaki Frigya Kralı Midas’ın höyüğünden (300 metre çapında 80 metre yüksekliğindedir.) bir müzeyi dolduracak kadar eşya çıkmıştır. Bu eşyalar höyüğün yanındaki müzede görülebilir. Keza bazı kavimlerde ölü gömülürken mezara herkes zenginliğine göre para atardı, bu ölüyü uğurlama ve cenaze töreninde hazır bulunanların ölüye son hediyeleriydi.

5 – Eşkıya gömüleri:

Köy basan, kervan yolu kesen ve dağlarda yaşayan eşkıyalar çaldıkları paraları toprağa gömerek gizlerlerdi. Bu paraları tekrar bulabilmek için de o yöreye çeşitli işaretler bırakırlardı.

6 – Göç paraları:

Osmanlı Devletinin son zamanlarında devletin güvenliğinin sağlanması ve isyanları önleyebilmek için bazı azınlıklar bulundukları yerden başka bölgelere göç ettirdiler. Bu göç esnasında bazı kişiler güvenli olmadığı için servetlerini yanlarında götürmeyip eski oturdukları mıntıkalara gömdüler. Amaçları ortalık yatışınca geri dönüp güvenli bir şekilde servetlerini yeni yerlerine götürmekti. Bu gömüleri tekrar bulabilmek için gömü yerlerine manidar işaretler bıraktılar. Ancak geri dönüş herkes için mümkün olmadı bazı servetler toprak altında kaldı.

7 – Savaşçılar:

Fethe gidenler yol üstünde mevcut yerleşim yerlerinden topladıkları ganimetlerin hepsini götüremeyeceğinden belli noktalara sonradan gelip almak şartıyla kimsenin bulamayacağı belli noktalara gömmüşler ancak birçoğu geri gelinip alınmamıştır.

Gömen savaşçıların kültürel yapısı çok önemlidir. Örneğin Araplar ile Avrupalı savaşçıların gömüleri iz ve işaretleri ile tuzak ve aldatmacaları farklıdır. Buralarda özellikle tuzaklara çok dikkat edilmesi gerekir. Bir savaşçı gibi düşünmelisiniz ona göre hareket etmelisiniz.

8 – Korsanlar:

Kara veya denizde mevcut çete ve korsanları bölgelerinden topladıkları ganimetleri kendilerinin kolay sizin zor bulacağınız bir şekilde gömdüklerini biliniz.

Korsanlarda tıpkı eşkiyalar gibi hazinenin kolay alınmaması için tuzakla beslerler. Bu tuzakları anlamak gerçekten zordur. Anlık hayallere kapılmayıp tuzakları uzman kişilerce aşılmasında fayda vardır. Boşuna riske girilmemelidir.

Burada önemli olan siz kendinizi onun yerine koyarak “Ne Yapar” sorusunu kendinize sorunuz. Nereye gömer ve nasıl iz ve işaretlerle nasıl tuzak ve aldatmacalar hazırlar. Sorusu önemlidir. İyi bir makine, iyi bir uzman etüdü ile kanunu arkanıza alarak problemleri teker teker aşınız. Riske girmeye hiç ama hiç gerek yoktur.

Korsanlar ve eşkiyalar bu hazineyi yıllar sonra alacağı değerlendirerek belli iz ve işaret koymaları şarttır. Bu iz ve işaretleri iyi tahlil etmek gereklidir.

Korsanlar ve eşkiyaların işaretleri savaşçılardan farklılıklar gösterir. Korsanlar genelde su, güneş ve denizden kara görüntülerini kullanırlar. Eşkiyalar ise pınar, çeşme, dere, tepeyi kullanarak gömü yaparlar.

9 – Dönemin Yöneticileri:

İşgallere karşı hazinelerini korumak veya çocuklarının yeniden iktidar veya krallık kurmaları için gerekli finansman çok gizli bir yere konularak gelecek için yatırım yapmışlardır. Bu hazinenin çok planlı ve iyi bir yere saklamalıydılar ki uzun yıllar boyunca kimse ulaşamasın.

 • Burada önemli olan yine “Ben olsam nereye koyardım” sorunsudur. Bu kişiler akıllı, kurnaz ve planlı çalışan insanlar olduğu unutulmamalıdır. Etüdü iyi yapıp gözden hiçbir şey kaçırılmaması gerekir. Belki siz çözemezsiniz ancak çözülmeyecek define etüdü olmadığı unutulmamalıdır.
 • Yönetim kargaşaları ve iktidar mücadeleleri sonucundaki çekişmelerden kendini garanti altına almak, ailesi ve kendisi için iyi bir yerde kendi ve ancak birkaç kişinin bildiği bir miktar hazineyi sigorta olarak koymak.
 • Burada unutulmayacak bir şey vardır. O da çaresiz kalmaktır. Çaresiz insanların gömü yaparken gözönüne alabilecekleri tehlikeleri anlatmaya gerek yoktur. Çünkü “kedinin kuyruğuna basarsınız tırmalar” atasözünü anımsayınız. O anda o kadar çaresiz olabileceklerini unutmayınız.

10- Şahsi Gömüler:

Buradaki gömüleri istediğiniz kadar sınıflandırın. Önemli olan hazineyi düşünmemizdir. Şahsi gömüleri bulmak çok kolay diğerlerine göre daha risksiz ancak değer bakımından diğerlerinden daha fakirdir. Kişinin serveti ile bir savaşçı, korsan, kral, bey, ağa vs. serveti karşılaştırılamaz.

11 – Din adamları:

Papaz ve haham ağırlıklı olmak üzere elde mevcut hazinenin diğer dinlerdeki insanların eline geçmemek için tekrar alınmak üzere akıllı ve planlı bir şekilde gömmeleridir. Bu durum genelde savaş, istila, korsan-çete baskını, önceden tahmin veya duyum, iç çekişmelerden kaynaklanır.

-Bu insanların dönemin akıllı, kurnaz ve alim sayılan insanlar olduğu unutulmamalıdır. Bu durum hazinenin alınma şartlarını ağırlaştırır.

Böyle kişilerin hazinelerini ele geçirmek için ilgili dinde mevcut işaret ve kültürel değerleri iyi tahlil etmek gerekir. Anlatılmak isteneni iyi anlamak gereklidir. Aksi takdirde çalışmalar boşa gidecektir.

12 – Göç:

Kendi istekleri veya zoraki göçe tabi tutulan köy veya kasabalılar bütün mallarını yanında götüremeyecekleri için oturup titizlik içerisinde hazineleri toplu olarak gömmüşlerdir. Buradaki amaç tekrar geri döndüklerinde bu hazineyi alıp maddi rahatlığa kavuşmaktır.. Bunların büyük bir bölümü tekrar geri dönmemişlerdir.

 • Bütün halkın hazinesi tek bir yerde toplanıp gömülmesi düşünülemez. Parça parça ama önemli büyüklükte olmalarıdır. Bu gibi definelerde gömünün hediyesi sizi yanıltmasın. Etüdünü iyi yapmalısınız.
 • Burada dikkat edilmesi gereken siz olsaydınız hazineyi tek bir yere mi gömersiniz. Bence hayır 3-4 parça şeklinde gömerim. Bunların bulunma olasılığı daha düşüktür. Biri bulunursa diğerleri bulunamaz. Şeklinde düşünürdüm. Ama mutlaka hediyesi yanıltıcı çalışmalar ve tuzaklarla gömüyü beslerdim. Paramı kolay kolay kimseye yar etmezdim.

13 – Yaşlı insanlar:

Bir hayat boyu çalışıp uğraştıktan sonra yaşlanan insanlar eğer çocukları yoksa eldeki değerli eşyalarını kimse bulamasın diye saklamalarıdır. Bu hazineler genelde küçük ölçekli olup şahsi eşya ve paralarından ibarettir. Genelde ev, iş yeri, bahçe, tarla, ahır veya kuyularına gömerler. Tuzak ve aldatmaca azdır. Genellikle tarihi ve kültürel değer açısından önemlidir.

14 – Ölülere saygı:

Eski dönemlerde kültür değerleri içerisinde ölü ile birlikte değerli eşyalarını da beraberinde gömmek vardır. Buradakiler şahsın şahsi eşyaları ve paralarıdır. Önemli bir şahsiyet değilse genelde ufak tefek şeyler gömerlerdi. Buralarda kayda değer eşyalar genelde .

 • Mezarlar önemli yerlerdir. Hazine var diye mezarlar kazılmamalı. Çünkü hangi mezarda hazine olduğu belli olup, orada da ölü yoktur.
 • Burada yapılacak kazılarda kesinlikle izin alınmalı ve kanuni yapılmalıdır. Doğada mevcut güzellikler bozulmamalıdır.
 • Mezar kazıları iyi etüt edilmedi ise kesinlikle yapılmamalıdır. Etüt edilemiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Hazine veya defineyi kim gömerse gömsün iyi etüt edilerek risksiz çıkarılacağı bilinmelidir. Önce araştırma (yapılamaz ise uzmana başvurulmalı), sonra makine (maden analizinden arazi özelliklerine, doğal veya yapay durumuna), sonra kanuni izinle hazine rahatlıkla çıkarılıp zengin olmamak mümkün değildir. Ama önemli olan akıllı hareket etmektir. Profesyonelce davranmaktır.

Neden Dağlarda

Dağlarda genellikle keçiler ve define avcılarının dışında kimse dolaşmaz yani insanların pek sıklıkla dolaşmadıkları bu yerlere eskilerin birşeyler gömmüş olmaları ihtimali ve gömülenin çıkarılmamış olma ihtimali kuvvetlidir.

Müjde

Nişana varılacak yolu anlatan semboller ,tepe,höyük,çeşme ve mezar türü eski yapılardır

Nişan

Gömünün yerini belli etmek için dikilen taş veya kaya gibi kalıcı yerlere kazınan işaretlerdir .Bazı durumlarda Harita mevcutsa yerine oturtmak için yine nişancıya iş düşer

İstişare

Bir gömü veya definenin yerini bulmak için rüyaya yatmak manasındadır.

Mühür ve Tılsımlar

Mühürler genel olarak hazinenin kime ait olduğunu hatırlatan küçük işaretlerdir fakat bazı durumlarda son derece tehlikelidirl. Sıkı sıkıya kapatılmış bir küpün içindeki sayısız mantar, virüs ve en bilinen koruna yöntemi siyanürün dışarı sızmasını önleyebilir. Bu yüzden çok sayıda defineci kardeşimiz telef olmuştur. Bir mührü kırmanın en iyi yolu bu işten anlayan bir arkadaşla temasa geçmektir. Tılsıma gelince tılsım tam olarak defineyi korumak için büyücü ve cinci hocalar tarafından yapılan cin bağlamaları denir. Cinlerden bir grubu defineye bekçi olarak bırakmasıdır.

Tılsımlar genellikle definecilerin korkulu rüyasıdır bir tılsımın bilmeyen bir kişi tarafından hafifçe çatlatılması; doğan çarpılmalar veya senelerce süren cin çarpmaları en bilinen hadiselerdir. Kaldı ki hiç tılsımı olmadığı halde cinlerin sahiplendikleri sayısız hazine ve eşyayla karşılaşan deneyimli insanlar bile etkilenmektedir.

Tılsım Çeşitleri

Eski insanlar gömüyü yaptıktan sonra kendi inanışlarına uygun şekilde okuyup üfleyip cinleri çağırırlar daha sonra gelen cinler ya gönüllü olarak, bazen bazı istekleri yerine getirilerek, bazende hapsedilerek gömülen eşyanın başına bekçi olarak koyulurlardı. bunu eski din adamları, büyücüler ve cadılar yapardı.

Hristiyan halkın birtakım batıl inançlarından da kaynaklanan tılsım inancı, sihir, büyük ve efsunla beslenmektedir. Hıristiyanlık öncesi pagan kırsal kesiminin Kara ve beyaz büyüye olan inanç, kuşkusuz peri, cin, ruh ve gulyabanilere inananların mirasıydı.

Bilindiği gibi, insanların var oluşundan beri inançlar olmuş ve olmaya da devam edecektir. Definede her zaman duyuyoruz cin musallatı tılsım diye musallat olma, üç şekilde olur.

-Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi
-Cinlerin bekçi olarak bırakılması
-Meleklerin bekçi olarak beklemesi

Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi

Bildiğimiz gibi, her maddenin bir enerjisi alanı var. Gömülerin de toprak altında yaydığı enerji alanı var. Cinler, bu enerjiden vitamin gibi yararlanırlar. Yâni aile olarak ne kadar enerjiye sahipse, o kadar hızlı hareket eder, o kadar zengin olurlar. İnsanların zenginliği gibi, cinlerin kendiliğinden sahiplendiği hazinelerde genel düşünce, böyledir.

“Bu sahiplenilen hazineyi yine başka bir cin ailesi sahiplenemez mi?” diye aklımıza gelebilir. İster insan, ister cin soyundan bunlar alınmak istendiğinde savaşta galip gelen kazanır. Cin ailesi, az ise sayıca daha fazla fert ile saldırıp alınabilir. Fakat bu savaş, çok tehlikelidir ; tıpkı insanlarda olduğu gibi, kin duygusu cinlerde insanlardan daha fazla gelişmiştir. Siz ,on kişi; bir kişinin elinden zorbalıkla aldığınız malı, .malı alınan, sizi teker teker yakalayıp hesap sorma eyleminde bulunuyorsa, cinler için de aynı şey geçerlidir. Zorbalıkla alınan hiçbir para, hayır getirmez.

Cinlerin Bekçi Olarak Bırakılması

İnanışlardan biri de, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldürüldüğü yerden bir ağaç çıkar. Bu ağacın salgıladığı zamk, ağacın ağladığını simgeler. Bu, tütsü olarak yakıldığında, cinler, çıkarılan kokuyu çok seviyorlar. Nerede yanıyorsa bölge olarak hepsi oraya toplanırlar. Bunlar hazır olunca, defineyi gömerken cinleri musallat edecek kişi devreye girer. Gömülen bu hazinenin korunmasını ister. Cinler, ne zamana kadar sorusuna, devreye giren kişi, saat, tarih, zaman belirtmez. Şifreyi söyler; yani örneğin “Felçli biri gelecek ya da 7 kişi gelecek, şunları yapacak, ya da şunlar oluncaya kadar.” der. Daha sonra oradan ayrılır. O denilen gerçekleşmediği müddetçe, o para oradan alınamaz. Hiç mi alınamaz, tekrar aynı ayin gerçekleştirilir. İşin ehli, tütsüyü yakar, şifreyi öğrenir ve yapar.

Meleklerin Koruduğu Defineler

Para, bir Müslüman tarafından gömülmüşse; bunları melekler korur. Kutsal emanetleri de öyle. Eğer gömüde haram varsa, bunları da Müslüman cinler korur. Bu parayı gömen insanın soyundan birisi, bu tılsımı bozmaktadır; fakat, o soydan bir insan, ayakta ve sağ ise, bir başkası bunu alamaz.

Kazı esnasında duyulan sesler ve görüntüler

Kazıda, kazan kişiler neyden korkuyorsa, gördüğü cisim ona göre değişir. Örneğin; insan, yılandan korkuyorsa yılan, akrepten korkuyorsa akrep. İki kişinin de korkuları farklı ise; aynı cisim, korktukları şekle bürünür. Burasının büyülü olduğunu işaret eder. bu durumda hemen Kuran Ayetlerinden okumaya başlamak gerek.

Altı-yedi metrede kurbağa yılan vs çıkabilir. Bu çıkan hayvanı altına dönüştürürseniz, büyük parayı çıkartabilirsiniz. Çıkan cisimler, en fazla 40 gün içinde altına dönüştürülmelidir. Dönüştürülemez ise, ilk çıktığı yere geri döner. Eğer hızla kaçan varlıklara dönüşmüşse (sinek, arı vs) bu varlıkları xxxxx (şifre belirtilmedi) yaparsanız hemen altına dönüşür. Kaçanlar ise, o parayı gömen insanın soyundan olan eve gider. Eğer 7 gün içinde buhur ve ayin yapılmazsa bir daha alınamaz.

Unutulmamalıdır ki cinler, insan zekasının ancak %10’una sahiptirler. İnsanlar düşündükleri zaman, beyinlerindeki enerji, dışarıya bazı hayvanlar ve cinlerin görebileceği şekilde yansır. Gaflet anına dikkat edin, Örneğin, yapacağınız işi daldırım farklı işlerle meşkul olmaya başlıyorsunuz İşte bu an, gaflet anıdır. Bu anda, insanları yönlendirebilirler. İnsandan üstün oldukları an sadece bu andır.

Definedeki Tılsımı Çözmek

Kazılacak yere 6 köşeli yıldız çizmek ve ortasını kazılınca büyüğünün ve cinleri kayboldukları biliniyor.

7 adet yeşil sedir, iki taş arasında dövülür. 2 litre suya konup üzerine 7 Ayet-el Kürsi, Kâfirûn, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur ve bölgeye serpilir.

Yunus Sûresi 81-82, Ta’ha Sûresi 69, Araf 118-122 ayetleri bir tabak suya okunur ve bölgeye serpilirse büyü bozulur.

21 Yasin Sûresi’ni bölgede okumak

Başka kaynak: Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sürelerini 70 kere okunmalı.

Defne yaprağı tütsü olarak yakılmalı ve 7 İhlas okunmalı.

Başka Kaynak: Beyyine Sûresi’nin, bir tabağa okunup bölgeye serpilmesi

Diğer: 33 defa Fatiha Sûresi okunmalı.

En zor olan tılsımlar, büyü ve cinleri temizlemek için 789 kere Besmele, 70 Fatiha, 41 Yasin, 2200 kere Felak ve Nas, 41 kere Cin Sûresi, 1 kere Fetih Sûresi, 1 kere Ta’ha okumaktır.

İslamda Tılsım

Kuran-ı Kerim, tılsım ve ona benzer faaliyetleri bâtıl ve şeytan işi saymış ve yasaklamıştır. Hz. Peygamber, yedi büyük günahtan birincisi Allah’a şirk koşmak, ikincisi de “sihir ve tılsımla ilgilenmektir” buyurmuştur.

Aslına bakılırsa definecilikte kemikleşen bu tılsımsafsatasını bırakıp, aklımızı beynimizi kullanmamız, çalışmalarımızı bilisel gerçekler üzerine inşa etmemiz gerekir. Müslüman biri putperest gibi davranış sergilememelidir. Çalışmalı, her geçen gün çalışmalarını modernize etmeyi asli bir görev gibi kabul edip, takva sahibi bireyler olarak davranmalıdır.

Sahte Haritalara Dikkat

Günümüzde ve barlarda bol miktarda define haritası çirit atmakta onlarca definecinin hayal kırıklığıyla evlerine geri dönmesine sebep olmaktadır. SİZ siz olun sakın bu tip haritalara inanarak kilometrelerce yolu tepmeyin öncelikle haritaların doğruluğundan emin olmalısınız. özellikle A 4 kağıdına basılan haritalara riayet etmeyin çoğu sahtedir.

İyi Bir Eksper ve Katalog Takibi

Sahip olmanız gereken en önemli şey sağlam bir eksper ve kataloglar. Sebebine gelince tarihi esere sahip objelerin yasal yoldan alınıp satılması üzerinize tescili yoksa mümkün değildir.Bu sebepten size rehberlik edecek güvenilir ve deneyimli bir koleksiyoner tanıdığınız yoksa bu işe girişmeyin.

İşaretler doğada mevcut tabiat varlıkları, taşlar, mağaralar, duvar resimleri, kayalara çizilen resim, figür ve şekiller, kaleler, manastır, kiliseler, mezarlıklar vs. üzenine işlenen resim, şekil, figür ve işaretler kültürden kültüre, inanç özelliklerine, zaman takvimindeki dönemlere ve insanların yaşadıkları coğrafi bölgelere göre değişmektedir. şekiller tek başlarına anlam vermezler. şekil, resim, figür ve işaretler birbirlerini tamamlarlar. incelenirken mutlaka birkaç tane resim ,figür, iz ve işaret olmalıdır.

Yorumlar

 1. murat sement dedi ki:

  hikayeden gazel okumak diye buna denir